Actueel

Afwijzing aanvraag NOW-2 vanwege te late indiening terecht afgewezen

23/12 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

De NOW-2 biedt geen mogelijkheden om van de vereisten af te wijken. Ook de rechter maakt hierop geen uitzondering. De peildata en aanvraagvereisten zijn aldus harde vereisten waaraan voldaan moet worden. Daarbij komt de aanvraag voor rekening en risico van de aanvrager. Ook bij het gebruik van een derde, zoals een accountant, blijft de aanvrager eindverantwoordelijk voor de aanvraag.

Lees meer

Mogelijkheden voor werkgevers met betrekking tot het ontslaan van vaccinatieweigeraars

23/12 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Signalering

Met name in de zorgsector lijkt het in uiterste gevallen mogelijk om vaccinatieweigeraars te ontslaan. In deze sector komen veel werknemers immers dagelijks in contact met kwetsbare groepen. Een werkgever dient echter nog wel een aantal stappen te doorlopen alvorens ontslag tot de mogelijkheden behoort. Zo dient er een belangenafweging plaats te vinden en dienen de herplaatsingsmogelijkheden van de desbetreffende werknemer te worden onderzocht.

Lees meer

Whatsappen met collega’s: werk of privé?

23/12 2020
Auteur Ilse Janssen
Categorie Rechtspraak

Vrijwel iedereen heeft ermee te maken: een whatsapp-groep met collega’s. Is de inhoud van de whatsapp-gesprekken werk of privé? Deze vraag kwam aan bod in drie aan elkaar gerelateerde uitspraken van de kantonrechter Limburg. Het antwoord van de kantonrechter: de inhoud van whatsappgesprekken is privé. De uitkomst van de zaak is dat het ontslag van drie collega’s die in een whatsappgroep waarop kwetsende uitlatingen worden geplaatst door een van hen, geen stand houdt c.q. de verzochte ontbinding niet wordt toegewezen.

Lees meer

Nieuw wetsvoorstel: Ouders krijgen recht op negen weken betaald ouderschapsverlof

23/12 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Wetgeving

Op 27 november 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer verzocht om het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (Wbo) spoedig te behandelen. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg (WAZO) in verband met de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. De meest opvallende wijziging is de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof. Op basis van de huidige Nederlandse wetgeving is het ouderschapsverlof momenteel nog onbetaald.

Lees meer

Recht op thuiswerken door Wet werken waar je wil?

18/12 2020
Categorie Wetgeving

Op 19 november 2020 is het wetsvoorstel Wet werken waar je wil (Wwwjw) ingediend. Deze wet zou de Wet flexibel werken (Wfw) wijzigen. Een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek kan met deze wijziging alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt de positie van de werknemer om op een andere locatie te kunnen werken versterkt, maar van een eenduidig recht op thuiswerken is geen sprake.

Lees meer

Afwijzing van beroep op dwaling met betrekking tot de toepasselijke (contractuele) opzegtermijn

18/12 2020
Auteur Veerle van den Bergen
Categorie Rechtspraak

Uit vaste rechtspraak blijkt dat de rechter terughoudend dient om te gaan met een beroep op vernietiging van een beëindigingsovereenkomst wegens dwaling, nu een dergelijke overeenkomst juist is gericht op het verkrijgen van zekerheid. Deze terughoudendheid volgt ook uit het oordeel van de Rechtbank Rotterdam van 3 november 2020; hoewel werknemer had gedwaald met betrekking tot de toepasselijke opzegtermijn, wordt niet overgegaan tot vernietiging van de beëindigingsovereenkomst.

Lees meer

Wijzigingen tweede tijdvak NOW-3

18/12 2020
Categorie Wetgeving

Het kabinet heeft wijzigingen voor het tweede tijdvak van de NOW-3 aangekondigd. De vergoedingspercentages, de loonsomvrijstelling en het minimale omzetverlies worden, in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd, in het tweede tijdvak niet afgebouwd ten opzichte van het eerste tijdvak.

Lees meer

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt twee bedrijven in verband met het meten van de temperatuur van werknemers

30/11 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Signalering

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft twee bedrijven onderzocht die gedurende de corona-crisis de temperatuur van hun werknemers hebben gemeten. Uit dit onderzoek blijkt dat zij de gezondheidsgegevens van hun werknemers hebben verwerkt en zich daarom schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Twee onvoldragen ontslaggronden (disfunctioneren en verstoorde verhouding) samen rechtvaardigen ontbinding van de arbeidsovereenkomst met maximale cumulatievergoeding

25/11 2020
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

Hoewel tot juli 2020 verzoeken tot ontbinding van de i-grond steeds door rechters zijn afgewezen, zijn er nu steeds meer gevallen bekend waarin het beroep van werkgevers op de i-grond slaagt. De uitspraak van Rb. Noord- Holland van 28 oktober 2020 is hier een voorbeeld van. Welke onderbouwing speelde voor toekenning van de ontbinding in deze zaak een rol?

Lees meer