Publicaties

Privacywetgeving, troebel en ‘troubles’ in plaats van transparantie.

01/12 2008
Auteur Arlette Putker - Blees & Gastauteur
Categorie Publicaties

​In een arbeidsrelatie worden regelmatig persoonsgegevens verwerkt. Werkgever en werknemer hebben dan onder meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegeven. Er zijn veel knelpunten zo is gebleken uit een evaluatie van de Wbp. De auteurs bepleiten de invoering van een specifieke wettelijke regeling voor privacy en arbeidsrecht.

Lees meer

Inzicht in het inzagerecht.

01/10 2006
Auteur Arlette Putker - Blees & Gastauteur
Categorie Publicaties

​Er bestaan diverse situaties waarin een werknemer behoefte kan hebben inzage te verkrijgen in de gegevens die een werkgever over hem verzamelt. De vraag is of de werkgever inzage moet geven in bepaalde stukken en zo ja, in welke vorm dit dient te geschieden.

Lees meer
Bron Tijdschrift voor Sociaal recht 2006/10
Expertise

“SOX around the klok”

09/08 2006
Categorie Publicaties

​Naleving van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (SOX) kan een inbreuk opleveren met de Europese Privacy richtlijn. Zo verplicht SOX tot invoering van klokkenluidersregelingen met anonieme hotlines. Het artikel van Arlette Putker geeft een aantal handreikingen hoe met deze problematiek dient om te worden gegaan.

Lees meer
Bron ArbeidsRecht 2006/8/9
Expertise

Loonmatiging: is er nieuws onder de zon?

01/06 2005
Categorie Publicaties

​Werkgevers worden na een ontslag op staande voet vaak geconfronteerd met een procedure waarin de ontslagen werknemer zijn ontslag aanvecht en doorbetaling van loon claimt. Er kan nogal wat tijdsverloop liggen tussen datum ontslag en de uitspraak van de rechter. Als de werknemer uiteindelijk de procedure wint, moet u dan het loon volledig doorbetalen, ook als de werknemer inmiddels een andere baan heeft?

Lees meer

De opzegverboden na de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid.

01/10 1998
Categorie Publicaties

​In dit artikel bespreekt Hanneke Klinckhamers de gewijzigde regeling over opzegverboden zoals die is komen te luiden met de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en zekerheid per 1 januari 1999. De besproken wijzigingen blijven relevant voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Lees meer