Rechtspraak

Wibra mag werknemers lockdown min-uren laten inhalen

08/07 2021
Categorie Rechtspraak

Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding tussen FNV en Wibra dat Wibra de cao Retail non-food juist toepast en niet in strijd handelt met goed werkgeverschap door haar werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gewerkt, te laten werken. Ook is er geen sprake van misbruik van de NOW-subsidie die Wibra ontvangen heeft.

Lees meer
Bron Rechtbank Gelderland 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414
Expertise

Onterecht ontslag op staande voet wegens het wegnemen van twee flesjes Coca-Cola uit de supermarkt

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Op 17 mei 2021 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat een ontslag op staande voet, wegens overtreding van enkele huisregels (het wegenemen van twee flesjes Coca-Cola), onterecht is gegeven. De rechter oordeelt dat niet aangenomen kan worden dat sprake is geweest van diefstal. Ten aanzien van de door werkgever aangevoerde verscherpte (handhaaf)cultuur, oordeelt de kantonrechter dat bij een verscherping hiervan een overgangsperiode voor de hand ligt, waarbij bewustwording wordt gecreëerd zonder dat dit direct tot arbeidsrechtelijke sancties leidt. Het ontslag op staande voet werd vernietigd. Een waarschuwing had in dit geval volgens de rechter volstaan.

Lees meer
Bron ECLI:NL:RBAMS:2021:2469
Expertise

Onterecht ontslag op staande voet wegens gebruik fysiek geweld door supermarktteamleider

25/06 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Rechtspraak

Een supermarktteamleider is door Vomar op staande voet ontslagen omdat hij fysiek geweld gebruikte tegen een klant. Volgens Vomar blijkt uit de camerabeelden van het incident dat de teamleider als eerste fysiek geweld gebruikte, waardoor de situatie escaleerde. De teamleider verzoekt vernietiging van de opzegging en wedertewerkstelling. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de gedragingen van de teamleider niet kwalificeren als een dringende reden voor ontslag op staande voet. In dit blog wordt beschreven hoe de kantonrechter tot dit oordeel kwam.

Lees meer
Bron http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3103
Expertise

Werkgevers, let op de informatieplicht vóór verval en/of verjaring van vakantiedagen

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Het is bijna 1 juli. Dat betekent dat de (wettelijke) vakantiedagen opgebouwd in 2020 komen te vervallen. Of toch niet? Op grond van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie moet je als werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig informeren over zijn vakantierechten, zodat hij daar nog gebruik van kan maken. Gebeurt dat niet, dan komt het recht op vakantie en/of een financiële vergoeding voor niet-opgenomen dagen niet te vervallen. Dit is nog eens bevestigd in een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Haarlem.

Lees meer
Bron https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4427
Expertise

De opbouw van de transitievergoeding stopt niet aan het einde van de 104 weken wachttermijn bij ziekte

24/06 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd, terwijl de werknemer geen werkzaamheden meer uitvoert en er geen loon meer wordt betaald.

In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Xella-beschikking dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Deze hoeft niet hoger te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding is opgebouwd na het einde van de wachttijd.

Het Hof concludeert in deze uitspraak dat enkel in de situatie waarin op verzoek van werknemer het slapende dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, geldt dat de opbouw van de transitievergoeding stopt zodra de wachttermijn van 104 weken is gehaald. In de overige situaties wordt de transitievergoeding gewoon opgebouwd tot de datum dat de werknemer daadwerkelijk uit dienst treedt.

Lees meer
Bron Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5510
Expertise

Werkverzuim wegens derde keer hechtenis van werknemer géén reden voor ontslag op staande voet

11/06 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Rechtspraak

Een kraanmachinist komt voor de derde keer niet opdagen op zijn werk, met als reden dat hij wederom in hechtenis zit. Zijn werkgever ontslaat hem op basis daarvan op staande voet. De kantonrechter Rotterdam oordeelt echter dat er geen sprake is van een dringende reden.

Lees meer

Ontbinding vanwege urinegeur

04/06 2021
Categorie Rechtspraak

Een werknemer veroorzaakt een urinegeur op de werkvloer. Haar collega’s klagen hierover bij hun werkgever. De werkgever spreekt van ‘een onhoudbare situatie’ en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter honoreert dit verzoek op de h-grond. De werknemer gaat in hoger beroep. Het hof bekrachtigt de ontbinding omdat de werknemer niet bereid was om mee te zoeken naar een structurele oplossing voor de geuroverlast.

Lees meer
Bron Gerechtshof Amsterdam 11 mei 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1369.
Expertise

Eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden vanwege corona: uitstellen salarisverhoging wel, maar beperken vakantiedagen niet zonder meer toegestaan

20/05 2021
Categorie Rechtspraak

Vanwege de financiële gevolgen van de coronamaatregelen, wijzigt de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers. De wijzigingen betreffen het uitstellen van salarisverhogingen en het beperken van vakantiedagen.

De kantonrechter overweegt dat een werkgever slechts een beroep kan doen op een eenzijdig wijzigingsbeding, indien hij bij wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer(s) dat door die wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

De kantonrechter oordeelt na een belangenafweging dat de werkgever de arbeidsvoorwaarde betreffende de salarisverhoging eenzijdig mocht wijzigen. Voor het beperken van de vakantiedagen geldt dat niet.

Lees meer

Ontslag op staande voet vanwege vakantie naar ‘code-oranje’ land?

03/05 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Na een door werkgever gegeven verbod af te reizen naar een ‘code oranje’ land, reist werknemer alsnog af naar Polen. Hierop wordt hij op staande voet ontslagen. Werknemer had zeker geen vlekkeloos dienstverband; hij ontving eerder al verschillende officiële waarschuwingen voor andere incidenten. Dit gegeven, in combinatie met zijn reis naar Polen, bleek voldoende om een ontslag op staande voet stand te laten houden.

Lees meer
Expertise

Loonvordering van werknemer die op staande voet is ontslagen omdat hij de verkeerde overledene heeft gecremeerd is afgewezen

30/04 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

De rechtbank Limburg wijst op 21 april 2021 een loonvordering in kort geding af van een werknemer die op staande voet werd ontslagen omdat hij de verkeerde overledene heeft gecremeerd. Bij deze crematie was geen tweede werknemer ingeschakeld, wat volgens de protocollen verplicht is. De werknemer is ontslagen. Hij vordert loondoorbetaling in kort geding. De werknemer stelt dat er wegens drukte vaker geen tweede werknemer aanwezig is bij een crematie, maar het tegendeel wordt gesteld door vele collega’s en het uitvaartbedrijf. De rechter wijst de loonvordering af.

Lees meer
Bron Rb. 21 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3428.
Expertise