Wetgeving

Wet DBA: de tussenstand

29/09 2021
Categorie Wetgeving

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden maar de handhaving ervan is kort daarna opgeschort. Opdrachtgevers konden meedoen aan een pilot van de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie, die de Wet DBA moet gaan vervangen. Inmiddels is de pilot met de webmodule geëindigd en hoewel er in ruim 70% van de gevallen een indicatie van de arbeidsrelatie gegeven kon worden, is er nog steeds veel onduidelijkheid en ontevredenheid onder opdrachtgevers die de webmodule hebben ingevuld. Per 1 oktober 2021 zal de Wet DBA dan ook nog niet gehandhaafd gaan worden.

Lees meer

Wetsvoorstel voor vrouwenquotum in top bedrijfsleven door Eerste Kamer aangenomen

29/09 2021
Categorie Wetgeving

Na jaren van discussie tussen voor- en tegenstanders is het wettelijke vrouwenquotum dan toch een feit. Op 28 september jl.. stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Uit de wet vloeit met name voort dat minimaal een derde van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan.

Lees meer
Expertise

Wijzigingen Wet op de Ondernemingsraden op komst

29/09 2021
Categorie Wetgeving

In 2020 adviseerde de SER dat drempels om aan de medezeggenschap deel te nemen moet worden verlaagd. Een wetsvoorstel waarbij (o.a.) de WOR wijzigt draagt daar aan bij:
1) Betere spreiding van het OR-werk: vaste commissies hoeven niet meer voor meer dan de helft uit OR-leden te bestaan;
2) De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden;
3) Uitzendkrachten bouwen al na 15 maanden medezeggenschapsrechten op.

NB: de Tweede Kamer heeft onlangs bepaald dat het wetsvoorstel pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet is, zodat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 niet zal worden gehaald.

Lees meer

Initiatiefwetsvoorstel naar Tweede Kamer: verplicht in gesprek over (on)bereikbaarheid buiten werktijd?

28/05 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

Geen ‘recht op onbereikbaarheid’, maar wel een verplicht gesprek tussen werkgever en werknemer over (on)bereikbaarheid buiten werktijd. Het initiatiefwetsvoorstel dat daarin voorziet stuitte afgelopen jaar nog op forse kritiek van de Raad van State, maar is deze maand toch naar de Tweede Kamer gestuurd voor verdere parlementaire behandeling.

Lees meer
Expertise

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19

03/05 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan maatregelen als onderdeel van het steun- en herstelpakket van de economie. Doel van het sociaal pakket is om ervoor te zorgen dat mensen die nu in inkomensonzekerheid verkeren aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Ter uitwerking lanceerde de minister SZW afgelopen maand de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19.

Lees meer
Expertise

Minister SZW: arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie raakt aan beleidsinzet zonder dat (belangrijke) wijzigingen nodig zijn.

29/03 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Wetgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vorige maand een reactie gegeven op het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 (Gemeente Amsterdam /X). De minister bespreekt de invloed van dit arrest op actuele beleidsinitiatieven die zijn ingezet ter verduidelijking en invulling van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Voor de praktijk is van belang dat de modelovereenkomsten van de Belastingdienst marginaal aangepast worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor reeds goedgekeurde modelovereenkomsten. De pilot met de webmodule ter beoordeling van arbeidsrelaties behoeft geen wijziging.

Lees meer
Expertise

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgevers

01/02 2021
Categorie Wetgeving

Op basis van de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging worden kleine werkgevers gecompenseerd voor het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Hoewel deze regeling vooralsnog is uitgesteld, hebben wij de voorwaarden voor u op een rij gezet.

Lees meer