Individueel en collectief ontslag en reorganisaties

L&A advocaten adviseert over individueel ontslag waaronder de onderhandelingen over de beëindigingsafspraken en afvloeiingsregeling, alsmede collectief ontslag bij reorganisaties inclusief sociaal plan.

Individueel ontslag

De arbeidsovereenkomst kan slechts op de in de wet geregelde wijzen eindigen. Te denken valt daarbij aan ontslag met een vergunning van het UWV-WERKbedrijf, ontbinding door de kantonrechter, opzegging tijdens de proeftijd, ontslag op staande voet en eindigen door het verloop van de bepaalde tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Natuurlijk kan een arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Partijen moeten het dan eens zien te worden over de voorwaarden. Een belangrijk onderdeel van onze praktijk is het adviseren en onderhandelen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en het bijstaan van werkgever en werknemer in ontslagprocedures.

Collectief ontslag en reorganisatie

Bij een reorganisatie of herstructurering komen veelal de verplichtingen van de Wet Melding Collectief Ontslag in beeld. Dit is het geval als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1)het voornemen bestaat de arbeidsovereenkomst van tenminste 20 werknemers te beëindigen binnen een tijdvak van drie maanden en 2) deze werknemers zijn allen werkzaam binnen één van de werkgebieden van UWV WERKbedrijf. Wij hebben de ervaring en expertise die nodig is om werkgevers, werknemers en ondernemingsraden op voortvarende wijze te begeleiden bij het opstellen van een plan voor een dergelijk ingrijpend proces en dragen zorg voor de juridische afwikkeling en uitvoering. Te denken valt daarbij aan het voorbereiden van de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad en de melding collectief ontslag, het opstellen en uitonderhandelen van een Sociaal Plan al dan niet in de vorm van een CAO en het aanvragen van ontslagvergunningen. Vanzelfsprekend begeleiden wij ook het process van een reductie van personeel op kleinere schaal.