Uitzendovereenkomst en Detachering

Uitzendbureaus, werkgevers en inlenende partijen kunnen terecht bij L&A advocaten voor advies over uitzend- en detacheringsconstructies.

Uitzending is een wettelijk gedefinieerd begrip en houdt in dat een werknemer door zijn werkgever in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om uit hoofde van een opdrachtovereenkomst tussen de werkgever en de derde onder toezicht en leiding van die derde werk te verrichten.

Detachering is geen wettelijk begrip en heeft verschillende verschijningsvormen. Regelmatig wordt de term detachering gebruikt in gevallen waarin eigenlijk sprake is van uitzending. Daarnaast wordt de term detachering gebruikt voor collegiale in- en uitlening, intra-concern in- en uitlening en arbeidspools.

Een belangrijk onderscheid tussen uitzending en detachering betreft het aspect wie toezicht en leiding over het werk heeft. Grofweg kan gezegd worden dat wanneer het werk onder toezicht en leiding blijft van de werkgever/uitlener er sprake is van detachering. Staat het werk onder toezicht en leiding van de derde/inlener dan is er sprake van wettelijke uitzending indien de uitlenende werkgever (in overwegende mate) zijn beroep of bedrijf maakt van het bijeen brengen van vraag en aanbod van tijdelijk werk.

Wij adviseren uitzendbureaus, werkgevers en inlenende partijen over de arbeidsrechtelijke aspecten waarmee men rekening dient te houden bij uitzending en/of detachering. Te denken valt aan de vormgeving van de contracten, de toepasselijkheid van de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs), verplichtingen op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet, werkgeversaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid.