Uit onderzoek blijkt dat de huidige toepassing van concurrentiebedingen tot problemen leidt voor zowel werknemers als werkgevers. Het demissionaire kabinet komt daarom binnenkort met een wetsvoorstel. De werkgever zal moeten kunnen onderbouwen waarom een concurrentiebeding nodig is en ook voorziet het wetsvoorstel erin dat de maximale duur van het concurrentiebeding worden beperkt. Daarnaast is het de bedoeling het concurrentiebeding voor sommige functies geografisch te beperken. Dit zal gelden zowel voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Meer weten? Lees onze blog.
Het concurrentiebeding

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een concurrentiebeding ten opzichte van 2015 is verdubbeld. Eén op de drie werkgevers neemt een concurrentiebeding op in arbeidsovereenkomst. In een dergelijk beding kan o.a. worden bepaald dat een werknemer gedurende een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst niet mag werken voor concurrenten waarbij soms een bepaald gebied wordt omschreven waarin de werknemer niet werkzaam mag zijn. Het concurrentiebeding is bedoeld om bedrijfsbelangen van werkgevers te beschermen.

Uit onderzoek blijkt echter dat het concurrentiebeding vaak als een standaardclausule wordt opgenomen, terwijl de betreffende werknemer helemaal geen toegang heeft tot relaties of gevoelige informatie. Op deze wijze wordt het concurrentiebeding niet gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Huidige stand van zaken

De huidige wet stelt enkele eisen aan concurrentiebedingen. Zo moet een concurrentiebeding schriftelijk zijn overeengekomen. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bestaat een motiveringsplicht: een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is noodzakelijk. Indien het zwaarwegend belang niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kan op het concurrentiebeding geen beroep worden gedaan.

De werknemer kan de rechter verzoeken een – rechtsgeldig overeengekomen – concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken dan wel een vergoeding toekennen. De rechter maakt dan een belangenafweging tussen de belangen van werknemer en werkgever.

Uit de rechtspraak volgen veelal wisselende uitspraken over de reikwijdte van het concurrentiebeding, bijvoorbeeld over de lengte dan wel het geografische bereik van het beding. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid.

Het is overigens een misvatting dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst geen waarde heeft. Wat te denken van een sales manager die gebonden is aan een concurrentiebeding en na 11 (!) werkdagen opzegt en overstapt naar de concurrent. Ondanks de zeer korte duur van het dienstverband handhaaft de rechter het concurrentiebeding en volstaat hij met het beperken van de duur van het concurrentiebeding tot 9 maanden.  (ECLI:NL:RBOVE:2021:3156).

Onderzoek

Uit onderzoek 2021 is naar voren gekomen dat het huidige gebruik van concurrentiebedingen voor problemen zorgt. Zo proberen werkgevers in verband met de krapte op de arbeidsmarkt vaak personeel vast te houden met een concurrentiebeding terwijl het beding daar niet voor bedoeld is. Werknemers kunnen minder snel van baan wisselen en werkgevers kunnen moeilijker nieuw personeel aannemen.

Demissionair minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in juni jl. aangekondigd dat zij de regels voor het concurrentiebeding wil hervormen.

Inhoud wetsvoorstel  

Met het wetsvoorstel wil de wetgever het concurrentiebeding moderniseren en verduidelijken. Hiermee wordt voorkomen dat het concurrentiebeding nodeloos wordt gebruikt, de arbeidsmobiliteit onnodig wordt geremd en kunnen gerechtelijke procedures afnemen.

Het wetsvoorstel zal de volgende wijzigingen bevatten:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrenst in duur;
  • Het geografisch bereik moet worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst;
  • De werkgever moet in contracten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (zoals nu al geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Deze vergoeding zorgt ervoor dat werkgever goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Het wetsvoorstel om de huidige situatie te veranderen zal naar verwachting eind 2023 in internetconsultatie gaan.

Hoe nu verder?
Het is natuurlijk nu al raadzaam om een duidelijk en op maat gesneden concurrentiebeding te hanteren. Wij kijken graag met u mee en adviseren u graag.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de komende ontwikkelingen wat betreft dit wetsvoorstel in aantocht.

Bron
Kabinet legt concurrentiebeding aan banden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl