Disclaimer

L&A Advocaten (Kamer van Koophandel: 34296946) verleent u hierbij toegang tot www.lenaadvocaten.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

L&A Advocaten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.lenaadvocaten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van L&A Advocaten.

Beperkte aansprakelijkheid

L&A Advocaten spant zich in om de inhoud van www.lenaadvocaten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.lenaadvocaten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van L&A Advocaten.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.lenaadvocaten.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.lenaadvocaten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan L&A Advocaten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij L&A Advocaten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van L&A Advocaten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

De advocaten van L&A Advocaten, te weten Arlette Putker-Blees, Irene van der Ven en Inge Slangen hebben gezamenlijk in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht, waaronder medezeggenschap, collectief ontslag, arbeidsmediation en internationaal arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. De advocaten die de Beroepsopleiding volgen, te weten Bruno Ficq, Chloé Kiveron en Nienke Cornelissen, hebben zich ingevolge hun opleiding niet geregistreerd in een rechtsgebied.

Geen derdenrekening

L&A Advocaten heeft geen derdenrekening. Is de wederpartij of een derde u geld verschuldigd of heeft u recht op proceskosten, dan vragen wij de debiteur het openstaande bedrag rechtstreeks op uw rekening over te maken.