In het geval van een verkoop, fusie of splitsing van een onderneming kan de wettelijke regeling rondom de overgang van een onderneming van toepassing zijn. Deze regeling strekt ertoe de rechten van werknemers te beschermen in geval van een overgang van onderneming.

Uitgangspunt is dat, indien er sprake is van een overgang van onderneming, de werknemers die op het moment van de overgang in dienst zijn bij de vervreemdende onderneming, automatisch en met behoud van hun arbeidsvoorwaarden over gaan naar de verkrijgende onderneming. Hiervan mag in principe niet worden afgeweken. De werknemers kunnen dan ook niet instemmen met een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden.

In het kort moet voor een overgang van onderneming aan drie vereisten zijn voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van een onderneming;
  2. die onderneming moet overgaan van de vervreemder op de verkrijger. Beslissend is of de identiteit van de onderneming behouden blijft;
  3. de onderneming moet bij overeenkomst, fusie of splitsing overgaan.

In veel gevallen is het niet eenvoudig om vast te stellen of er sprake is (of kan zijn) van een overgang van onderneming. Ook indien vaststaat dat sprake is van een overgang van onderneming kunnen er uitzonderingen of bijzondere regels gelden, bijvoorbeeld met betrekking tot pensioen en de toepasselijkheid van cao’s. Wij adviseren onder meer over de vraag of sprake is van een overgang van onderneming en bieden praktische begeleiding van werkgevers bij overgang van onderneming-trajecten.