Privacyverklaring

Inleiding
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door L&A Advocaten B.V. in het kader van onze juridische dienstverlening (hierna: L&A Advocaten). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

L&A Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. L&A Advocaten houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent onder andere dat L&A Advocaten:

  • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
  • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door L&A Advocaten worden.

Bovenstaande onderwerpen komen in deze privacyverklaring aan bod. Deze privacyverklaring is verdeeld in drie delen.

In deel A leggen wij u uit hoe L&A Advocaten omgaat met de persoonsgegevens van cliënten en relaties.

Naast persoonsgegevens die door cliënten en relaties worden verstrekt, verwerken wij binnen onze organisatie een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van onze leveranciers. In deel B leggen wij uit hoe wij omgaan met deze andere groepen van persoonsgegevens.

Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en bij wie u terecht kunt met vragen over deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van L&A Advocaten.

Klachten – waar kunt u terecht met klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via het e-mailadres officemanagement@LenAadvocaten.nl of via het telefoonnummer 020-760 8810.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door L&A Advocaten, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via onderstaande gegevens.

L&A Advocaten B.V.
De Cuserstraat 91
1081 CN Amsterdam
Telefoonnummer: 020-7608810
E-mailadres: officemanagement@LenAadvocaten.nl

Inwerkingtreding van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018