Deel B

Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan L&A Advocaten

Categorieën van persoonsgegevens

Indien L&A Advocaten een zakelijke relatie aangaat met een leverancier die aan L&A Advocaten goederen en diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a. NAW-gegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokken leverancier;

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

c. gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;

d. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

e. gegevens voor het onderhouden van contacten met de leveranciers;

f. andere dan de onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Doeleinden

L&A Advocaten verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het verwerken van facturen en het doen van betalingen;
 2. het onderhouden van het zakelijk netwerk van L&A Advocaten.
 3. het plaatsen van bestellingen;
 4. het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de leveranciers;
 5. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Grondslag

L&A Advocaten verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang;

Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende uiterlijk twee jaar na beëindiging van de relatie met de leverancier, tenzij er sprake is van een langere wettelijke bewaartermijn, zoals zeven jaar voor financiële administratie.

Gegevens van medewerkers van L&A Advocaten

Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. Hoe de verwerking van deze persoonsgegevens plaatsvindt staat omschreven in het Privacyreglement voor werknemers.

Gegevens van sollicitanten

Als u bij L&A Advocaten solliciteert, verwerkt L&A Advocaten de volgende persoonsgegevens van u:

Categorieën van persoonsgegevens

a. NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

b. nationaliteit en geboorteplaats;

c. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

d. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

e. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

f. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

g. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;

h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
 2. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 3. de uitvoering of toepassing van een andere wet;
 4. het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;
 5. het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd.

Grondslag

Indien u bij ons solliciteert heeft L&A Advocaten een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van u, maar in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de vacature is vervuld, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte aan derden

L&A Advocaten zal de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • degenen, waaronder begrepen derden, belast zijn met of leiding geven aan de verwerking of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.