Reorganisaties zijn er in verschillende soorten en maten. Er kan onder meer sprake zijn van een slechte (of slechter wordende) financiële situatie, werkvermindering, organisatorische veranderingen, een bedrijfsverhuizing of een bedrijfsbeëindiging.

Een (collectief) ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden vereist toestemming van het UWV. Het UWV geeft slechts toestemming indien de ontslagaanvraag voldoende is onderbouwd. De ontslagaanvraag moet verder aan bepaalde voorwaarden over bijvoorbeeld de ontslagvolgorde voldoen.

Indien de reorganisatie een collectief ontslag van 20 of meer medewerkers omvat binnen drie maanden, dient de werkgever een collectief ontslag vooraf te melden bij het UWV en moeten belanghebbende vakbonden worden geraadpleegd. Bij een reorganisatie kan de ondernemingsraad ook adviesrecht hebben.

Indien binnen de organisatie van werkgever een cao van toepassing is, is verder van belang om te controleren of daar aanvullende verplichtingen in staan met betrekking tot een reorganisatie. Zo kan de cao een verplichting bevatten over het opstellen van een sociaal plan of het raadplegen van de vakbonden.

In de praktijk wordt vaak eerst met individuele werknemers gesproken over de mogelijkheid van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden alvorens een ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend.

Een goede voorbereiding en juiste ‘timing’ zijn essentieel bij reorganisaties. Zo dient bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met het opzegverbod tijdens ziekte en eventuele aanvullende verplichtingen in het kader van de medezeggenschap. Ook is de manier waarop met de werknemers over de reorganisatie wordt gecommuniceerd van groot belang.

De specialisten van L&A Advocaten adviseren regelmatig over reorganisaties en bieden praktische begeleiding van werkgevers bij reorganisatietrajecten.