Deel A

Persoonsgegevens die worden verwerkt door L&A Advocaten

L&A Advocaten verwerkt in haar rol van juridisch dienstverlener geen andere persoonsgegevens dan:

a. NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres alsmede IBAN-nummer van de betrokken cliënt;

b. een clientnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

c. gegevens als bedoeld onder a, van de wederpartij of derden;

d. gegevens met het oog op de behandeling de zaak of de beslechting van het geschil;

e. gegevens met het oog op het declareren van verrichte werkzaamheden;

f. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met f, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Doeleinden

L&A Advocaten verzamelt persoonsgegevens van een cliënt wanneer de desbetreffende cliënt deze persoonsgegevens aan L&A Advocaten heeft verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen met L&A Advocaten.

L&A Advocaten gebruikt deze persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor de cliënt de persoonsgegevens aan L&A Advocaten heeft verstrekt. Dat kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is en/of om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden. L&A Advocaten zal de persoonsgegevens alleen voor die doeleinden verwerken en zich daarbij houden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die op de gegevensuitwisseling van toepassing zijn.

L&A Advocaten zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die worden verstrekt veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Grondslag

L&A Advocaten verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

  • De uitvoering van een overeenkomst;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Uw toestemming.

De verwerking geschiedt voor:

 1. de juridische dienstverlening en advisering aan een cliënt;
 2. het declareren van verrichte werkzaamheden;
 3. het behandelen van geschillen, waaronder begrepen het voeren van procedures;
 4. het verstrekken van informatie voor een accountantscontrole dan wel andersoortige controle;
 5. het innen van vorderingen;
 6. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Bewaartermijn

L&A Advocaten zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij L&A Advocaten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte aan derden

L&A Advocaten zal de persoonsgegevens van haar cliënten en relaties niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de in dit privacyreglement opgesomde doeleinden; of
 • L&A Advocaten op grond van een wettelijk verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.