Deel C

Beveiliging

Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. L&A Advocaten treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland. Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door L&A Advocaten kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Dergelijke doorgifte van gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens die door L&A Advocaten als verwerkingsverantwoordelijke op basis van een eigen wettelijke grondslag worden verwerkt, worden door L&A Advocaten niet actief verstrekt aan derden. Indien L&A Advocaten wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal L&A Advocaten daarvoor altijd voorafgaand toestemming verkrijgen van de betrokken partijen, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

 • Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;
 • Wissen van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:
 • de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt;
 • u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er is geen reden waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken;
 • de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing;
 • de persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige verwerking’);
 • de wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:

 • U bent van mening dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn. Totdat de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zullen wij deze persoonsgegevens niet gebruiken;
 • Wij hadden de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar u wilt niet dat wij uw persoonsgegevens (volledig) wissen;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u wilt nog gebruik kunnen maken van deze gegevens voor instellen van een claim of het starten van een juridische procedure;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens en wij hebben dit bezwaar nog niet beoordeeld.

Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens slechts verwerken met uw toestemming. Voordat de beperking wordt opgeheven, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Verstrekking van uw persoonsgegevens in een gangbare vorm

U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Wij verstrekken u een kopie in een gangbaar formaat dat bruikbaar is als u de gegevens bijvoorbeeld wilt overdragen aan een andere dienstverlener, zoals een ander advocatenkantoor. Indien dit voor ons technisch mogelijk is en u dit wenst, kunnen wij de persoonsgegevens rechtstreeks doorzenden aan uw nieuwe dienstverlener.

U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoeken wij u om aan ons toe lichten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies en IP-adressen

L&A Advocaten stelt zich tot doel de privacy van haar websitebezoekers te waarborgen. L&A Advocaten maakt gebruik van cookies op haar website. De website van L&A Advocaten maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Het gebruik van cookies kan worden geblokkeerd door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze op het internet wordt aangesloten. Een IP-adres bestaat uit een reeks van vier getallen. Bij het verzamelen van de statistieken wordt het IP-adres van website bezoekers geanonimiseerd door het laatste getal in de reeks te verwijderen.