Dit is update nummer 10 over het coronavirus. Hieronder volgt informatie over de inhoud van de regeling van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) heeft op 20 mei 2020 de NOW 2.0 aangekondigd en op 22 juni 2020 is de NOW-regeling 2.0 gepubliceerd.

De NOW-regeling 2.0

De NOW-regeling 2.0 brengt zoals beschreven in onze blog nummer 9 de nodige wijzigingen met zich mee ten opzichte van de eerste NOW-regeling. Nu de inhoud van NOW-regeling 2.0 bekend is geworden is er meer duidelijk geworden over de precieze invulling en uitvoering van de NOW-regeling 2.0. Het kabinet heeft de openstelling voor de nieuwe aanvragen definitief vastgezet op 6 juli 2020. Tot en met 31 augustus 2020 kunnen aanvragen voor de NOW-regeling 2.0 worden ingediend.

Op één punt wijkt de aangeboden regeling af van wat eerder is aangekondigd; een werkgever die zowel de eerste als de tweede tranche NOW heeft aangevraagd hoeft de vaststelling voor de beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen van de NOW-regeling 2.0 ten opzichte van het eerste NOW-pakket besproken aan de hand van de gepubliceerde regeling:

 • De maanden waarover een tegemoetkoming van de loonkosten kan worden aangevraagd zijn juni, juli, augustus en september 2020
  Al reeds bij de kamerbrief van 28 mei jl. van minister Koolmees is een wijziging van de duur van de verlenging aangekondigd. Een tegemoetkoming van de loonkosten kan worden aangevraagd over de periode van 4 maanden; 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar
  De loonsom van maart 2020 is de basis voor de subsidiehoogte en de uitkering van het voorschot. Indien de loonsom van maart 2020 niet gevuld is, wordt uitgegaan van de loonsom van november 2019. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom (zoals gebruikt bij het voorschot) vergeleken met de loonsom van de viermaandsperiode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, de periode waarover de subsidie wordt ontvangen.
 • Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling 2.0 mogen dit en komend jaar geen dividend of bonussen uitkeren aan het bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen over 2020
  De verplichting om geen bonussen te verstrekken is beperkt tot de bonussen en winstdelingen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Deze handelingen mogen niet worden verricht over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het begrip bestuur, directie (of management) wordt breed opgevat. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen behoren tot het bestuur, directie of management en vallen daarmee onder deze bepaling. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel in het bedrijf.
  Deze verplichting geldt alleen indien de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van €100.000 of meer ontvangt of de subsidie op €125.000 of meer wordt vastgesteld.

Deze regeling gold in de NOW-regeling 1.0 al voor concerns waarbij de werkmaatschappij een beroep heeft gedaan op de NOW. Hierbij is het niet relevant of er sprake is van een Nederlandse onderneming of van een internationale onderneming.

 • Voor werkgevers is een inspanningsverplichting opgenomen om werknemers te stimuleren zich bij of om te scholen. Dit kan bijvoorbeeld door (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen
  Bij de aanvraag van de NOW-regeling 2.0 dienen werkgevers te verklaren aan de inspanningsverplichting voor scholing te zullen voldoen. Dit betreft de verplichting voor de werkgever om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Handvatten die geboden worden in de toelichting op NOW-regeling 2.0 zijn dat werkgevers het bestaande scholingsbeleid kunnen aanpassen of kunnen bespreken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Ook kan op het belang van scholing en ontwikkeling gewezen worden tijdens individuele personeelsgesprekken.
  Daarnaast heeft de overheid een crisispakket samengesteld ‘NL leert door’. Dit voorziet ook in middelen voor scholing. Dit crisispakket is geen onderdeel van de NOW-regeling 2.0, de inspanningsverplichting is dat wel.
 • De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag
  Voor de ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 worden ingediend bij het UWV vindt een loonsomcorrectie plaats. De subsidie wordt met 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom(men) van de werknemer(s) voor wie het ontslag is aangevraagd over een periode van 3 maanden. De correctie van 150% uit de NOW 1.0 (ook wel boete) vervalt hiermee dus. Verder wordt bij de loonsomcorrectie tevens de forfaitaire opslag van 40% opgeteld, dat ziet op de andere kosten naast het loon, zoals vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. De formule voor het terug te betalen bedrag is: D (loonsom van de werknemers die ontslagen worden in referentiemaand maart) x 3 x 1,4 x 0,9.
 • Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.
  De vermindering van het subsidiebedrag met 5% wordt voorkomen indien met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, overeenstemming wordt bereikt over de ontslagen. Wanneer het niet gelukt is om overeenstemming te bereiken, is het ook voldoende om gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie te verzoeken om te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.

Indien in strijd wordt gehandeld met de verplichtingen van de NOW-regeling 2.0 wordt de definitieve subsidie op nihil vastgesteld.

 

Voor meer informatie over de inhoud van en een nadere toelichting op het eerste NOW-pakket verwijzen wij u naar onze eerdere NOW-updates op onze website.
https://www.lenaadvocaten.nl/actueel/categorie/nieuws-en-mededelingen/

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Arlette Putker-Blees & Irene Francken-van der Ven

 

Arlette.Putker@LenAadvocaten.nl
Tel.: +31 (0)20 7608811
Mobile: +31 (6)13 14 48 50

Irene.Francken@LenAadvocaten.nl
Tel.: + 31 (0)20 7608814
Mobile: + 31 (0)6 31000115

 

*     *      *

Coronavirus: The temporary Emergency Bridging Measure for the Preservation of Jobs (NOW) 2.0

This is update (10) on the coronavirus. Below is information on the measures set out in the temporary Emergency Bridging Measure for the Preservation of Jobs (NOW scheme). Minister Koolmees (Social Affairs and Employment) announced the NOW 2.0 scheme on 20 May 2020, and on 22 June 2020 the NOW 2.0 scheme was published.

 

The NOW 2.0 scheme

As described in blog (9), the NOW 2.0 scheme introduces a range of changes compared to the first NOW regulation. Since publication of the NOW 2.0 scheme, there is greater clarity about the exact interpretation and implementation of the NOW 2.0 scheme. The date when new applications can start to be made has been fixed by the Cabinet as 6 July 2020 and applications for the NOW 2.0 scheme are open until 31 August 2020.

The NOW 2.0 scheme differs on one point compared to previous announcements: an employer who has applied for both the first and the second tranche of NOW is not required to apply for the calculation for both tranches at the same time.

The most important changes to the NOW 2.0 scheme compared to the first NOW package are discussed below on the basis of the published scheme:

 

 • The months for which financial support for wage costs can be applied for are June, July, August and September 2020

A change to the duration of the extension had already been announced in the letter of 28 May from Minister Koolmees. An application for financial support for wage costs can be made covering a 4-month period, namely from 1 June 2020 up to and including 30 September 2020.

 • The reference month for the wage bill is no longer January 2020, but March 2020

The wage bill for March 2020 is the basis for calculating the amount of financial support and payment of the advance. If there is no information on the wage bill for March 2020, then the wage bill for November 2019 is used for the calculation. Once the amount of financial support has been definitively calculated, the wage bill (as used for calculating the advance payment) will be compared with the wage bill for the four-month period from 1 June 2020 to 30 September 2020 (the period for which financial support is received).

 • Companies that have applied under the NOW 2.0 scheme are not allowed to distribute any dividend or bonuses to the board and management this year and next year, and may not repurchase their own shares for 2020

The ban on distributing bonuses is limited to the bonuses and profit-sharing that are distributed to the board and management. These actions are banned for 2020 and this lasts until the shareholders’ meeting at which the annual accounts are adopted in 2021. The terms ‘board’, ‘board of directors’ (or ‘management’) are understood loosely. Board members, members of the executive or members of the management who determine policy belong to the board, directors or management and therefore fall under this provision. The definition does not extend to the other personnel in the company. This obligation only applies if the employer or the group collectively receives financial support amounting to €100,000 or more or if the financial support is set at €125,000 or more.

Under the NOW 1.0 scheme, this clause already applied to groups of companies in which the operating company had made an application under NOW. It is irrelevant whether the company is a Dutch company or an international company.

 • Employers under a best endeavours’ obligation to encourage employees to keep training or retrain. This can be done, for example, by making free time available and providing resources

When applying under the NOW 2.0 scheme, employers must declare that they will fulfil their best endeavours’ obligation regarding training. This relates to the employer’s duty to encourage employees to request development advice or to attend training. The guidance provided in the explanatory notes to the NOW 2.0 scheme is that employers can adapt their existing training policy or discuss it with the works council or employee representation. The importance of training and development can also be highlighted during individual staff appraisals.

In addition, the government has put together a crisis package ‘NL leert door’. This also provides resources for training. This crisis package is not part of the NOW 2.0 scheme, although the best endeavours’ obligation is.

 • The amount of the correction to the wage bill as a result of dismissal
  For requests made to dismiss an employee for business economic reasons that were submitted to the UWV in the period from 1 June 2020 to 30 September 2020, a wage bill correction takes place. The amount of financial support is corrected by 100% of the 3-month wage bill for the relevant employee for whom dismissal has been requested. The correction of 150% applicable under NOW 1.0 (namely a fine) therefore no longer applies. Additionally, the fixed surcharge of 40%, which relates to other costs besides wages, such as holiday pay, pension and employer contributions, is accounted for in the wage bill adjustment. The formula for the amount to be refunded is: D (wage bill received by workers later made redundant in reference month March) x 3 x 1.4 x 0.9.

 

 • The total amount of financial support is reduced by 5% if the employer makes one or more notifications as referred to in the WMCO during the period from 30 May 2020 to 30 September 2020 inclusive and requests dismissal for business economic reasons for 20 or more employees in a working area of the WMCO during the period for financial support.   

The 5% reduction in the amount of financial support can be avoided if the redundancies are agreed with the relevant trade unions or, failing that, with another workers’ representation. If agreement has not been reached, it is also sufficient to jointly request a committee to be set up by the Labour Foundation to assess whether the proposed number of jobs to be lost is necessary and the employer has not withdrawn this request at the time when the financial support was applied for.

In the event of a breach of the duties set out under the NOW 2.0 scheme, the final amount of financial support will be set at nil.

 

For more information about the content of and a further explanation of the first NOW package, please refer to our previous NOW updates on our website.

https://www.lenaadvocaten.nl/actueel/categorie/nieuws-en-mededelingen/

 

Please feel free to contact us if you have questions.

Hoping to hear from you,

 

Arlette Putker-Blees & Irene Francken-van der Ven

 

 

Arlette.Putker@LenAadvocaten.nl
Tel.: +31 (0)20 7608811

Mobile: +31 (6)13 14 48 50

 

Irene.Francken@LenAadvocaten.nl
Tel.: + 31 (0)20 7608814

Mobile: + 31 (0)6 31000115