Dit is update nummer 9 over het coronavirus. Hieronder volgt informatie over de verlenging en aanpassing van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) heeft op 20 mei een NOW-regeling 2.0 aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart 2020).

De NOW-regeling 2.0

Een belangrijke voorwaarde voor de mogelijkheid om een subsidie voor (een gedeelte van de) loonkosten aan te vragen blijft dat sprake moet zijn van een omzetdaling van 20% ten opzichte van een kwart van de omzet in 2019. De omzetdaling wordt ditmaal vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen onder NOW 1.0. Voorts wordt in de NOW-regeling 2.0 een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerste NOW-pakket:

 • Subsidieaanvragen staan open voor werkgevers die in het eerste tijdvak een aanvraag hebben gedaan, alsmede voor werkgevers die nu in het tweede tijdvak voor het eerst een aanvraag willen doen;
 • Het kabinet streeft naar een openstelling voor de nieuwe aanvragen per 6 juli 2020;
 • De maanden waarover een tegemoetkoming van de loonkosten kan worden aangevraagd zijn juni, juli en augustus 2020;
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar;
 • Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling mogen dit en komend jaar geen dividend of bonussen uitkeren aan het bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen over 2020;
 • Voor werkgevers is een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Dit kan bijvoorbeeld door (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen;
 • De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag is aangepast. Bij de afrekening wordt de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Dit is van toepassing op ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. De toegevoegde ‘boete’ van 50% verdwijnt dus.

 

Voor meer informatie over de inhoud van en een nadere toelichting op het eerste NOW-pakket verwijzen wij u naar onze eerdere NOW-updates op onze website. https://www.lenaadvocaten.nl/actueel/categorie/nieuws-en-mededelingen/

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft.

 

Met vriendelijke groet,

Arlette Putker-Blees & Irene Francken-van der Ven

 

Arlette.Putker@LenAadvocaten.nl
Tel.: +31 (0)20 7608811
Mobile: +31 (6)13 14 48 50

Irene.Francken@LenAadvocaten.nl
Tel.: + 31 (0)20 7608814
Mobile: + 31 (0)6 31000115

 

*          *          *

Coronavirus: the Employment Bridging Emergency Fund (NOW) 2.0

 

This is update no. 9 on the coronavirus. Information is provided below on the extension and amendment of the Employment Bridging Emergency Fund (Dutch: NOW). On 20 May, Minister Koolmees (Social Affairs and Employment (SZW)) announced an NOW 2.0. Those measures follow the first emergency fund (17 March 2020).

 

NOW 2.0

An important condition when applying for subsidy for (maximum 90%) of the wage costs is that the turnover must have dropped by 20% compared with one quarter of the 2019 turnover. This time, the drop in turnover is determined over a three-month period commencing on 1 June, 1 July or 1 August, whereby in the case of applicants that rely on the NOW for the second time the turnover period must immediately follow the period chosen under NOW 1.0. Also, a number of changes are made in NOW 2.0 compared with NOW 1.0:

 • Applications for subsidy may be filed by employers who filed an application in the first period as well as by employers who wish to file a first application in this second period.
 • The government intends to allow the new applications as from 6 July 2020.
 • The months for which a contribution to the wage costs may be applied for are June, July and August 2020.
 • The reference month for the wage sum will be changed from January to March of this year.
 • Companies that make use of the NOW scheme may not pay the management and the board of directors any dividend or bonuses this year or next year and may not purchase shares in the company’s capital in 2020.
 • A best efforts obligation is included for employers to stimulate their employees to take extra training or to be retrained. They may do so, for instance, by making time (released or other) available and by providing funds.
 • The amount of the correction of the wage sum as a result of redundancy for economic reasons has been changed. In the settlement, the subsidy for redundancy applications for economic reasons is no longer corrected for 150% but only for 100% on the basis on the wage sum of the employees for whom redundancy applications have been filed. This applies to redundancy applications filed between 1 June and 31 August 2020. The added 50% “penalty” will therefore disappear.

More information on the details and a further explanation of NOW 1.0 can be found in our earlier NOW updates on our website: https://www.lenaadvocaten.nl/actueel/categorie/nieuws-en-mededelingen/

 

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

 

Kind regards,

Arlette Putker-Blees & Irene Francken-van der Ven

 

Arlette.Putker@LenAadvocaten.nl
tel: +31 (0)20 7608811
mob: +31 (6)13 14 48 50

Irene.Francken@LenAadvocaten.nl
tel: + 31 (0)20 7608814
mob: + 31 (0)6 31000115