Gerechtshof Amsterdam bevestigt in deze uitspraak dat een werkgever niet gehouden is tot meewerken aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en betaling van een transitievergoeding indien de loondoorbetalingsverplichting al vóór 1 juli 2015 – de inwerkingtredingsdatum van de WWZ – geëindigd is (de zogeheten ‘Xella-verplichting’). Vóór 1 juli 2015 hadden werknemers geen recht op een transitievergoeding en ook het recht van werkgevers op compensatie daarvan bestond niet. Een recht op compensatie is een voorwaarde voor toepassing van de Xella-verplichting. Nu daarvan geen sprake was, hoefde de werkgever niet mee te werken aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst en had de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:514

Feiten
Werknemer was in dienst van X Bouw B.V. Hij is op 11 juni 1999 arbeidsongeschikt geworden. Per 9 juni 2000 is aan hem een WAO-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 45 – 55%. Vanaf eind 2012 heeft werknemer voor X Bouw B.V. geen werkzaamheden meer verricht. Met ingang van 8 april 2013 is hij volledig arbeidsongeschikt geraakt en is hem een WAO-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 – 100%. Zijn dienstverband is per die datum ‘slapend’ geworden. Werknemer heeft X Bouw B.V. bij brief van 3 mei 2019 verzocht zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Werknemer vordert onder andere dat X Bouw B.V. wordt bevolen om bij het UWV een aanvraag voor een ontslagvergunning in te dienen en tot betaling van een transitievergoeding. In eerste aanleg is deze vordering afgewezen. Werknemer is in hoger beroep gegaan.

Oordeel hof
Op grond van artikel 7:673e lid 1 en 2 BW heeft een werkgever recht op (gedeeltelijke) compensatie van de transitievergoeding indien hij de arbeidsovereenkomst beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van ten minste twee jaar, d.w.z. na het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Uit de parlementaire geschiedenis bij dit artikel volgt dat de werkgever recht heeft op compensatie ter hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben gehad op de datum waarop de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd.

De loondoorbetalingsverplichting ten opzichte van werknemer is geëindigd op 8 april 2013, ruimschoots vóór 1 juli 2015 – de inwerkingtredingsdatum van de WWZ. Dit betekent dat werknemer bij beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst geen recht zou hebben op een transitievergoeding, waardoor X Bouw B.V. ook geen recht heeft op compensatie daarvan. Een recht op compensatie is echter een voorwaarde voor het bestaan van een verplichting van de werkgever tot meewerken aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en betaling van een transitievergoeding (de zogeheten ‘Xella-verplichting’). Nu werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding omdat de loondoorbetalingsverplichting al vóór 1 juli 2015 geëindigd was, kan zijn vordering niet worden toegewezen.

De compensatieregeling transitievergoeding maakt onderscheid tussen werknemers wiens recht op loon vóór 1 juli 2015 is geëindigd (de zogeheten ‘diepslapers’) en werknemers wiens recht op loon op of na 1 juli 2015 is geëindigd (de zogeheten ‘slapers’). Het hof overweegt dat hoewel een datum altijd een arbitrair karakter heeft en deze datum in geval van werknemer een ongunstig gevolg heeft, dit onvoldoende is om te concluderen dat sprake is van onaanvaardbare rechtsongelijkheid.

Belang voor de praktijk
Ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers (ten minste twee jaar), is het voor werkgevers van belang na te gaan of de loondoorbetalingsverplichting vóór of na 1 juli 2015 is geëindigd. Vóór 1 juli 2015 bestond er geen recht op een transitievergoeding en gold ook de compensatieregeling nog niet. Ten aanzien van werknemers wiens recht op loon vóór 1 juli 2015 is geëindigd, bestond voor die datum voor werkgevers geen enkele grond om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Na 1 juli 2015 is dit niet veranderd, omdat die werknemers nog steeds geen recht hebben op een transitievergoeding.

Indien u vragen heeft over het recht op een transitievergoeding of compensatie daarvan, kunt u contact met ons opnemen voor nader advies.