Het privégebruik van een leaseauto valt niet onder het recht op loon bij ziekte (artikel 7:629 BW). Het hof oordeelt dat het niet in strijd is met de wet om de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid in te nemen, zonder werknemer te compenseren voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

Feiten
Werknemer is sinds 1 november 1997 in dienst bij werkgever. Op de arbeidsovereenkomst is de Personeelsgids van toepassing, die ook een Mobiliteitsregeling bevat.

Werknemer heeft een leaseauto die hij ook voor privédoeleinden mag gebruiken. In de leaseovereenkomst verklaart werknemer kennis te hebben genomen van de Mobiliteitsregeling. Uit de Mobiliteitsregeling volgt dat indien werknemer arbeidsongeschikt raakt, hij de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid dient in te leveren.

Vanaf 4 april 2018 is werknemer volledig arbeidsongeschikt. Na zes maanden neemt werkgever de auto in.

Oordeel in eerste aanleg: inname leaseauto niet in strijd met de wet
In eerste aanleg vordert werknemer compensatie van € 934,- netto per maand voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat de leaseauto niet onder het recht op loon bij ziekte valt. Artikel 7:629 BW ziet immers alleen op het periodiek verschuldigde geldloon en niet op andere vormen van loon, zoals het privégebruik van een leaseauto. De afspraak dat het gebruik van de leaseauto eindigt bij arbeidsongeschiktheid van langer dan zes maanden is niet in strijd met de wet.

Hof: werkgever mocht de leaseauto, zonder compensatie te bieden, intrekken

Het door werknemer ingestelde hoger beroep spitst zich toe op twee vragen:

  • Is de Mobiliteitsregeling van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

Werknemer betoogt dat de Mobiliteitsregeling niet van toepassing is en dat zijn werkgever daarom niet gerechtigd was om de leaseauto zonder enige vorm van compensatie in te nemen tijdens zijn arbeidsongeschiktheid.

Het hof oordeelt dat werknemer met de Mobiliteitsregeling heeft ingestemd door akkoord te gaan met de Personeelsgids en door in de leaseovereenkomst te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Mobiliteitsregeling. De betreffende bepaling is dus wél van toepassing op de arbeidsovereenkomst.

  • Valt het privégebruik onder het loonbegrip van artikel 7:629 BW?

Werknemer betoogt dat het privégebruik van de leaseauto wel onder het recht op loon bij ziekte valt.

Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de kantonrechter en overweegt dat in de wetsgeschiedenis van artikel 7:629 BW geen aanwijzingen zijn te vinden dat het privégebruik van een leaseauto onder het recht op loon bij ziekte valt. De Mobiliteitsregeling strekt er niet toe om werknemer na het verlies van het privégebruik van de leaseauto nog aanspraak te geven op een vergoeding voor dat verlies. Het hof oordeelt dat werkgever de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid op juiste gronden heeft ingenomen en dat zij nadien niet gehouden is een vergoeding te betalen voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

De leaseauto als arbeidsvoorwaarde
Uit de rechtspraak volgt dat het gebruik van een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. Ook volgt uit de rechtspraak dat indien een werkgever de leaseauto eenzijdig wil innemen (met andere woorden: de arbeidsvoorwaarde leaseauto eenzijdig wil wijzigen), op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding (artikel 7:613 BW) dan wel het goed werknemerschap (artikel 7:611 BW), zij de werknemer hiervoor moet compenseren. Werkgever dient een alternatief te bieden zoals een (maandelijkse) financiële vergoeding, zodat de gevolgen van de intrekking voor de werknemer zo beperkt mogelijk blijven.

In deze uitspraak is wel sprake van een inname van de leaseauto, maar die vormt geen wijziging van de arbeidsvoorwaarden. In de Mobiliteitsregeling is immers een intrekkingsmogelijkheid opgenomen waaruit blijkt dat werkgever de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid kan innemen, zonder dat daar enige vergoeding / compensatie tegenover staat.

Wij merken dat er bij steeds meer werkgevers, onder meer vanwege het thuiswerken, de vraag speelt wat zij kunnen op het gebied van leaseauto’s. Gelet op de voornoemde de rechtspraak kan het zeer nuttig zijn om in bijvoorbeeld de mobiliteitsregeling of leaseovereenkomst afspraken te maken over de mogelijkheden tot eenzijdige inname van de leaseauto door de werkgever, bijvoorbeeld bij (langdurige) ziekte of indien de werknemer een zakelijke kilometereis niet meer haalt (bijvoorbeeld door thuiswerken i.p.v. op locatie).

Heeft u vragen? L&A Advocaten denkt graag met u mee.

Bron
Gerechtshof Den Haag 13 juli 2021 (niet gepubliceerd).