Als een werknemer tijdens ziekte zonder toestemming en/of zelfs zonder medeweten van zijn werkgever nevenwerkzaamheden verricht, dan kan de werkgever zijn loon stoppen. De werkgever kan er ook voor kiezen om ontslag op staande voet te verlenen. Dit laatste is echter niet zonder risico’s, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem – Leeuwarden.

Feiten

Een werkneemster werkt (sinds 1991) bij een supermarkt, laatstelijk in de functie van afdelingschef. Sinds 2008 heeft werkneemster last van schouderklachten. Zij start in 2013 een schoonheidssalon zonder werkgever hiervan op de hoogte te stellen. In 2015 valt werkneemster uit met schouderklachten en psychische klachten.

Op een gegeven moment vermoedt werkgever dat werkneemster nevenwerkzaamheden verricht en via een bedrijfsrecherchebureau komt hij achter haar nevenwerk in de schoonheidssalon. Ook de bedrijfsarts blijkt niet op de hoogte te zijn van de nevenactiviteiten: werkneemster heeft hem juist verteld dat zij thuis weinig kan en doet. De bedrijfsarts geeft aan dat hij geen toestemming voor de nevenwerkzaamheden zou hebben gegeven omdat zij daarmee haar herstel in de weg zou hebben gestaan.

De werkgever ontslaat werkneemster vervolgens op staande voet.

Kantonrechter

De kantonrechter acht het ontslag op staande voet rechtsgeldig: inzet van een privédetective is niet buitenproportioneel en werkneemster heeft de werkgever en de bedrijfsarts ten onrechte niet geïnformeerd. Zij heeft geen recht op een transitievergoeding. Zo op het eerste gezicht een terechte uitspraak, maar toch oordeelt het hof anders.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het hof oordeelt dat werkneemster geen informatieplicht had ten aanzien van de nevenwerkzaamheden. In de toepasselijke cao is namelijk enkel een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen voor werknemers met een fulltime dienstverband. Werkneemster werkte parttime. De werkgever heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de werkzaamheden van werkneemster hebben geleden onder de nevenwerkzaamheden. Ook het argument van werkgever dat de werkneemster de bedrijfsarts had moeten inlichten over de nevenwerkzaamheden, houdt geen stand. In het toepasselijke verzuimprotocol stond namelijk geen verplichting tot melding van de nevenwerkzaamheden aan de bedrijfsarts. Volgens het hof was de juiste sanctie geweest om het loon stop te zetten.

Conclusie

Een ontslag op staande voet van een werkneemster die tijdens ziekte nevenwerk verricht, houdt niet zonder meer stand. De werkgever kan zijn rechtspositie in dit soort situaties versterken door in de arbeidsvoorwaarden een helder verbod van nevenwerkzaamheden op te nemen en in een verzuimprotocol de expliciete verplichting om eventuele nevenwerkzaamheden tijdens ziekte te melden aan de werkgever en aan de bedrijfsarts.

 

Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:253