Werkgevers blijven zich ongerust maken over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de daarmee gemoeide kosten bij ontslag. Ook zieke werknemers hebben bij ontslag na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben zich dat wel gerealiseerd, maar nog niet de kosten daarvan doorgerekend. Inmiddels heeft de Tweede Kamer deze week ingestemd met de maatregelen die Minister Asscher heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de bezwaren van werkgevers dat voor de transitievergoeding geen overgangsrecht geldt. Lees meer..

Overgangsregeling transitievergoeding door Tweede Kamer aangenomen

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dat is ook het geval als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar niet wordt verlengd. Voor het recht op en de hoogte van een transitievergoeding tellen de arbeidsovereenkomsten mee die elkaar met een onderbreking van maximaal 6 maanden hebben opgevolgd. De perioden tussen die arbeidsovereenkomsten (waarin dus niet is gewerkt) tellen niet mee. Als voorbeeld: een werknemer die in 3 jaar tijd steeds zeven maanden per jaar heeft gewerkt (in totaal 21 maanden) heeft bij ontslag geen recht op een transitievergoeding (minder dan 24 maanden). De regeling van de transitievergoeding heeft directe werking: zij geldt voor iedere werknemer die op of na 1 juli 2015 wordt ontslagen. Gewerkte periodes vóór 1 juli 2015 tellen mee.

Naar aanleiding van de bezwaren tegen het ontbreken van overgangsrecht, met mogelijk als gevolg dat werkgevers tijdelijke werknemers na 1 juli 2015 niet opnieuw zullen inhuren, heeft minister Asscher in het kader van het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies de volgende maatregelen voorgesteld die de Tweede Kamer op 3 maart 2015 unaniem heeft aanvaard. Let wel, deze maatregelen hebben nog niet de status van wetgeving. Daarvoor moet het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zijn aanvaard.

Uitstel betalen transitievergoeding

Een werkgever is (nog) geen transitievergoeding verschuldigd, als hij de werknemer garandeert dat hij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Die garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die binnen zes maanden ingaat na het aflopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Hierdoor hoeft een werkgever niet direct na 1 juli 2015 een transitievergoeding te betalen. De werknemer krijgt de zekerheid dat het dienstverband wordt voortgezet.

Overgangsrecht

Met het uitstel van het moment waarop een transitievergoeding verschuldigd is, wordt nog niet voorkomen dat het arbeidsverleden voor 1 juli 2015 voor de hoogte van de transitievergoeding meetelt. Hiervoor wordt de volgende overgangsregeling getroffen: vóór 1 juli 2012 geëindigde tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die elkaar hebben opgevolgd met een onderbreking van meer dan 3 maanden (of korter op grond van de cao), tellen niet mee. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 binnen maximaal 6 maanden hebben opgevolgd, tellen wel mee.

Stimuleren aangaan vast contract

Als aan een werknemer binnen zes maanden na afloop van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 een vast contract wordt aangeboden, telt de gewerkte periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee, als de tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar binnen maximaal 3 maanden hebben opgevolgd. De opbouw van de transitievergoeding over die periode wordt in feite uitgeruild tegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let wel, na 1 juli 2015 tellen tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die voorafgaan aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt beëindigd en die elkaar binnen 6  maanden hebben opgevolgd, gewoon mee.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, dan kunt u bellen of mailen naar L&A Advocaten: 023-555 7337 of hanneke.klinckhamers@lenaadvocaten.nl