Uitlatingen op Facebook leiden steeds vaker tot ontslag. Een dergelijk ontslag houdt echter niet altijd stand. Facebookuitlatingen van een KLM medewerker rechtvaardigde volgens de Amsterdamse kantonrechter geen ontslag op staande voet.

Achtergrond

Werkneemster is in 2011 in dienst getreden bij KLM als Cabin Attendant.

Op 1 juli 2015 heeft werkneemster aan KLM laten weten dat zij nevenactiviteiten verricht bij het bedrijf Forever Living Products (FLP). KLM stelt dat werkneemster, als zij zich ziek heeft gemeld, op Facebook berichten plaatst ten behoeve van FLP. In die berichten wordt zonder toestemming van KLM, de naam KLM en/of afbeeldingen van werkneemster in KLM-uniform gebruikt. KLM verwijt werkneemster dat zij doelbewust de goede naam van KLM heeft gebruikt ten behoeve van haar werkzaamheden voor FLP. Daarnaast verwijt KLM werkneemster misbruik te hebben gemaakt van de reisfaciliteiten van KLM ten behoeve van haar werkzaamheden bij FLP. Tevens blijkt uit Facebookberichten van werkneemster dat zij tijdens een periode van ziekte een horecagelegenheid met een vriendin heeft bezocht.

Volgens KLM heeft werkneemster hiermee diverse regels en voorschriften overtreden en ontslaat werkneemster op 1 september 2016 op staande voet.

Beoordeling

De kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet en wijst de voorwaardelijke ontbinding af.

Hoewel op filmpjes en foto’s werkneemster te zien is in KLM uniform, betekent dit niet dat werkneemster deze filmpjes en foto’s doelbewust heeft ingezet voor werkzaamheden voor FLP en dat de naam van KLM daarmee is gebruikt voor reclamedoeleinden. De goede naam van KLM is dan ook niet geschaad door gedragingen van werkneemster. In haar berichten op social media geeft werkneemster KLM juist positief weer.  Werkneemster heeft aan de hand van bewijsmateriaal aangevoerd dat het internet vol staat met vergelijkbare foto’s van collega’s in hun KLM-uniform waarbij commerciële activiteiten worden gepromoot. Hieruit blijkt dat het beleid dat KLM stelt te voeren op grote schaal wordt overtreden en kennelijk niet consequent wordt gehandhaafd door KLM.

Het tweede verwijt van KLM dat werkneemster misbruik heeft gemaakt van de reisfaciliteiten ten behoeve van FLP werkzaamheden, achtte de kantonrechter eveneens ongegrond. Als hier al sprake van zou zijn geweest, dan diende KLM op basis van haar eigen sanctiebeleid een andere sanctie op te leggen. Ontslag past niet in dit sanctiebeleid.

Ten slotte het verwijt dat werkneemster tijdens ziekte wel uiteten kon gaan.  De berichten en foto’s die werkneemster op social media heeft gepubliceerd geven volgens de kantonrechter niet per se de werkelijkheid weer: “Het kan niet worden uitgesloten dat werkneemster daarmee – zoals zij ook aanvoert – een imago van zichzelf als gelukkige, succesvolle, gezonde en actieve vrouw heeft willen creëren en in stand heeft willen houden, ook in de periodes dat het niet goed met haar ging.”  Dit imago sluit aan bij de marketingboodschap van FLP. Eten buiten de deur vormde geen belemmering van het herstel. Voorts acht de rechter van belang dat de betreffende  Facebookberichten slechts zichtbaar waren voor de vrienden van werkneemster.

De kantonrechter stelt KLM in het ongelijk en overweegt dat van KLM, als grote werkgever, mag worden verwacht dat zij zich zal inspannen het vertrouwen te herstellen.

Social media beleid

Deze uitspraak laat zien wat voor effect social media op de arbeidsrelatie kan hebben. Veel werknemers zijn zich niet bewust wat de gevolgen zijn van berichten op Facebook of andere social media. Het moet voor werknemers daarom volstrekt duidelijk zijn welk beleid wordt gehanteerd en welke sancties daar aan verbonden zijn, in geval van overtreding. Een social media policy welke consequent wordt gehandhaafd (!) en waarin duidelijke afspraken staan opgenomen (inclusief sancties bij overtreding) kan hierbij uitkomst bieden.

Voor de hele uitspraak: Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017. ECLI:NL:RBAMS:2017:321