Naar verwachting zal op 11 januari 2021 een pilot van een webmodule worden gelanceerd waarmee opdrachtgevers anoniem en vrijblijvend duidelijkheid kunnen verkrijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het belang van deze kwalificatie zit hem voornamelijk in de verschillende arbeidsrechtelijke en fiscale behandeling van zelfstandigen en werknemers. Handhaving bij schijnconstructies start op zijn vroegst per 1 oktober 2021.

Inleiding

Eén van de arbeidsmarktproblemen ziet volgens het kabinet op de grote verschillen tussen met name zzp’ers, flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hoewel het kabinet in de afgelopen jaren meermaals heeft geprobeerd maatregelen te nemen om zo de positie van zzp’ers te verbeteren, heeft geen van deze initiatieven het gehaald. Een initiatief dat tot nog toe wél wordt doorgezet is de introductie van een webmodule waarmee de arbeidsrelatie kan worden gekwalificeerd.

Pilot webmodule

Uit een voortgangsbrief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 16 november 2020 blijkt dat naar verwachting op 11 januari 2021 de pilot een webmodule wordt gelanceerd. De webmodule bestaat uit een online vragenlijst op basis waarvan (voor zover mogelijk) duidelijkheid en zekerheid kan worden verkregen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De pilot fungeert als voorlichtingsinstrument, wat onder meer betekent dat uitkomst van de vragenlijst gedurende de pilotperiode van zes maanden geen juridische status heeft. Daarbij benoemt de minister dat de precieze gevolgen van de recente uitspraak van de Hoge Raad over onder meer de rol van de bedoeling van partijen bij de kwalificatie van een overeenkomst nog worden bestudeerd. Voor nadere informatie over deze uitspraak verwijs ik u naar onze website. De vragenlijst kan door elke werkgever of opdrachtgever anoniem worden ingevuld.

Belang van kwalificatie

Het is voornamelijk van belang om de arbeidsrelatie op juiste wijze te kwalificeren nu dit bepaalt of sprake is van een inhoudings- en afdrachtplicht voor de loonheffingen en een plicht tot premiebetaling voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de andere typen overeenkomsten van arbeid van belang voor de rechten en verplichtingen van de zelfstandige/werknemer en voor de daarmee gepaard gaande risico’s en kosten van de opdrachtgever/ werkgever. Kortom: de kwalificatie als zelfstandige of werknemer brengt verschillende arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen met zich mee.

Handhaving bij schijnconstructies uitgesteld

De pilot duurt in ieder geval zes maanden. Daarna volgt een evaluatie en zal het kabinet beslissen op welk moment de handhaving bij schijnconstructies (gefaseerd) wordt opgestart. De handhaving start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. Vooralsnog kan de Belastingdienst alleen handhaven indien er sprake is van kwaadwillendheid (c.q. de opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd) of indien aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Indien u vragen heeft over (het gebruik van) de webmodule of twijfelt over de kwalificatie van een arbeidsrelatie, kunt u contact met ons opnemen voor nader advies.