Gedurende de sollicitatieprocedure willen werkgevers vanzelfsprekend toetsen of een kandidaat over bepaalde competenties beschikt. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat niet naar alle privacygevoelige informatie kan worden gevraagd.

Inleiding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde recent een artikel over het vragen naar het medisch verleden van een kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek. Hoewel het vanzelfsprekend geoorloofd is om als werkgever bij een sollicitatie te toetsen of een kandidaat over bepaalde competenties beschikt, zitten er aan bepaalde vragen wel wat haken en ogen voor wat betreft de privacy van de sollicitant.

Vragen inzake ziekte of een beperking

Uitgangspunt is dat de werkgever tijdens het sollicitatiegesprek niet mag vragen naar de gezondheid of enig ziekteverzuim van de sollicitant. De situatie is echter anders indien de gezondheid van de sollicitant rechtstreeks van belang is voor de functie waar hij op solliciteert. De sollicitant heeft dan een informatieplicht. In dit geval moet hij de werkgever inlichten over zijn ziekte of beperking en welke gevolgen dit heeft voor de invulling van de functie waarop hij solliciteert.

Vragen inzake identiteitsbewijs of BSN

Tijdens de sollicitatieprocedure mag de werkgever niet om een kopie van het identiteitsbewijs vragen. De gegevens op het identiteitsbewijs, zoals  nationaliteit en pasfoto, zijn persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure niet noodzakelijk zijn voor een werkgever. Een werkgever mag de sollicitant wel vragen om zich te identificeren door het originele identiteitsbewijs te laten zien tijdens het sollicitatiegesprek. Als de sollicitant na een succesvolle sollicitatieprocedure in dienst treedt bij de werkgever, moet de werkgever wel om een kopie van het identiteitsbewijs vragen. Werkgevers zijn namelijk wettelijk verplicht om een kopie van de identiteitsbewijzen van werknemers te hebben.

Het uitgangspunt is ook dat het BSN niet gevraagd mag worden tijdens een sollicitatieprocedure. Uitzondering hierop is de situatie waarin de werkgever wil uitzoeken of de sollicitant eventueel onder de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten valt. De werkgever heeft dan het BSN van de sollicitant nodig om de juiste informatie op te vragen bij het UWV. Zoals hierboven reeds genoemd, moet een werkgever wel een kopie van het identiteitsbewijs vragen zodra de sollicitant in dienst treedt. Op dat moment mag de werkgever ook het BSN vragen. Dit heeft de werkgever nodig voor de juiste gegevensuitwisseling met de Belastingdienst.

Vragen inzake (eventueel toekomstige) zwangerschap

Als een werkgever een sollicitante vraagt of zij zwanger is of zwanger zou willen worden, dan hoeft de sollicitante hier geen eerlijk antwoord op te geven. De sollicitante is ook niet verplicht om tijdens de sollicitatieprocedure te vertellen dat zij in verwachting is of in de toekomst graag zwanger zou willen worden. Uiteraard staat het de sollicitante vrij om dit wel te melden tijdens de procedure, indien zij dat zelf prettig vindt. De (eventuele) zwangerschap mag ook geen reden zijn om de sollicitante niet aan te nemen.

In veel gevallen mag er dus niet naar privacygevoelige informatie worden gevraagd door een werkgever tijdens een sollicitatieprocedure. Als u meer informatie wenst over privacygevoelige informatie tijdens de sollicitatieprocedure, dan kunt u contact opnemen met L&A Advocaten.