Het akkoord tussen de vakbeweging en werkgevers over de hervorming van de arbeidsmarkt is gepubliceerd door de Sociaal Economische Raad (SER). In deze blog lichten wij de belangrijkste aanbevelingen uit het akkoord toe.

De SER doet in het op 2 juni 2021 gepubliceerde advies aanbevelingen die flexibele arbeidsrelaties en het werken als zelfstandige moeten terugdringen en het gebruik van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken.

De meest opvallende aanbeveling is het rechtsvermoeden van werknemerschap dat geldt bij een tarief onder het maximumdagloon (30,- á 35,- euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.

Andere belangrijke aanbevelingen zijn:

Het reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties

  • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: Er mogen 3 tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. Dat geldt nu ook. In het akkoord wordt echter opgemerkt dat “permanente tijdelijkheid van werk” bij dezelfde werkgever niet meer mogelijk wordt door het laten vervallen van de onderbrekingstermijn (van 6 maanden). De uitzonderingen daarop worden wettelijk vastgelegd.
  • Uitzendarbeid: Uitzendwerk blijft alleen bestaan ter vervanging van zieke werknemers en piekproductie en mag maximaal 3 jaar duren. Uitzendkrachten hebben vanaf de eerste dag recht op tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als die gelden bij de inlener.
  • Oproepcontracten: Werk op oproepbasis wordt sterk beperkt. Nul-urencontracten worden afgeschaft en vervangen voor basiscontracten met ten minste een kwartaal-urennorm.

Maatregelen om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties te stimuleren

  • Wendbaarheid: Een werkgever mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20% verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zou hebben geleid, mits het loon volledig wordt doorbetaald. Een deel van de loonkosten wordt gecompenseerd (conform de systematiek van de NOW).
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid: Werkgevers blijven verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces, maar middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen.

Het verrichten van zelfstandige arbeid

  • Arbeidsongeschiktheid: Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
  • Fiscaliteit: De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren en met een effectieve oplossing voor het kwalificatievraagstuk.

Het hele advies kunt u hier raadplegen.

Het sociaal akkoord kan leiden tot belangrijke hervormingen van de arbeidsmarkt. Zover is het nog niet. Inmiddels heeft de achterban van werkgevers (de FNV) op 16 juni jl. ingestemd met het advies. Vervolgens zal nog een wetgevingstraject moeten plaatsvinden, waarbij wordt verwacht dat (onderdelen van) het advies terug zal komen in het toekomstige regeerakkoord. Het is afwachten of en hoe de aanbevelingen worden overgenomen door de wetgever. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u uiteraard op de hoogte.

Heeft u vragen over het akkoord? U kunt contact opnemen met L&A Advocaten.