Verschillende Europese landen hebben, na de sluiting van scholen en kinderdagverblijven, maatregelen getroffen om werkende ouders te ontlasten. België en Duitsland hebben extra betaald verlof toegekend. De vakbonden doen een dringend beroep op de Nederlandse regering om ook in Nederland op korte termijn maatregelen te treffen. Daarbij kan worden gedacht aan het toekennen van (betaald) calamiteitenverlof en compensatie van werkgevers door het UWV.

Werkende ouders in de knel

Nu scholen en kinderdagverblijven voor een tweede keer tijdens deze corona-crisis dicht zijn, komen steeds meer werkende ouders in de knel. Het combineren van werk, zorg voor kinderen en begeleiding van thuisonderwijs eist zijn tol. Het CBS meldde eind 2020 al dat het ziekteverzuim in zeventien jaar niet zo hoog was geweest (4,4% van de werkenden).

Oplossing: extra verlof?

FNV en CNV roepen de Nederlandse regering in een brief van 12 januari jl. (opnieuw) op om in te grijpen. Het huidige stelsel van verlofregelingen schiet tekort, aldus de vakbonden. Zij stellen voor om werkende ouders gedurende de sluiting van scholen ruimhartig betaald verlof te bieden. Een voorstel is om calamiteitenverlof van toepassing te verklaren en werkgevers daarvoor via het UWV of een (nog op te richten) coronafonds te compenseren.

Het voorbeeld van Duitsland

In de brief wordt verwezen naar verschillende Europese landen, o.a. België en Duitsland, waarin extra betaald verlof reeds is toegekend. Wij hebben de Duitse regeling dan ook alvast onder de loep genomen.

Bij onze oosterburen krijgen werkende ouders sinds 5 januari 2021 extra betaald verlof. Het betreft een uitbreiding van de zogeheten ‘Kinderkrankentage’: verlof dat van oorsprong is bedoeld als ouders thuis moeten blijven in verband met de zorg voor een ziek kind (<12 jaar). Dit verlof mag nu – ongeacht of ouders thuis kunnen werken of niet – ook worden opgenomen bij sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Daarnaast wordt het verlof in 2021 verdubbeld naar 20 dagen per ouder per kind (met een maximum van 45 dagen per ouder). Alleenstaande ouders hebben zelfs recht op 40 dagen per kind (maximum 90 dagen). Gedurende dit verlof ontvangen ouders 90% van hun loon. De regeling geldt alleen voor werknemers (behalve die met een zogeheten ‘mini-job’), niet voor zelfstandigen.

Reactie AWVN

Werkgeversvereniging AWVN pleitte aanvankelijk voor voorzichtigheid. Nu de schoolsluiting nog een maand langer duurt, is AWVN inmiddels ook voorstander van een overheidsfonds voor tijdelijk coronaverlof als onderdeel van een volgend steunpakket.

Werkgevers dienen zich rekenschap te geven van de lastige positie waar werknemers met zorg,- en onderwijstaken zich in kunnen bevinden. Ook bij het uitblijven van wettelijk geregeld extra verlof, raden wij aan om dit onderwerp van gesprek te (blijven) maken. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen hier zelf bedrijfsbeleid voor op te stellen. Als daarmee uitval door ziekte kan worden voorkomen, is dat natuurlijk in het belang van zowel werknemer als werkgever.