De Wet normering topinkomens (WNT) is dynamische wetgeving. Na de WNT 1, gevolgd door de Aanpassingswet WNT, Reparatiewet WNT, en WNT 2 is er een WNT 3 in de maak waarbij de inkomensnormering zal moeten gaan gelden voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector per 1 januari 2017. Verder worden de laatste ontwikkelingen onder de WNT2 samengevat in dit artikel.
Lees meer..

De WNT is op 1 januari 2013 in werking getreden (WNT 1). Doel van deze wet is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij organisaties en instellingen in de (semi) publieke sector. De wet normeert de hoogte van de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen en bepaalt dat die gegevens openbaar gemaakt moeten worden. Voor de diverse sectoren, zoals zorg, woningcorporaties, onderwijs, cultuur, publieke omroepen, gelden andere, sectorale bezoldigingsnormen. De algemene regels en specifieke, sectorale regels van de WNT zijn vastgesteld in afzonderlijke uitvoeringsregelingen en besluiten. De algemene en sectorale bezoldigingsnormen worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld.

Bezoldigingsnormen 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de maximale bezoldigingsnorm verlaagd van 130% naar 100% van een ministerssalaris, € 178.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever (WNT 2). Voor bestaande contracten geldt overgangsrecht. Verder geldt 2015 als overgangsjaar voor de sectoren zorg- en welzijn, woningcorporaties, onderwijs, en zorgverzekeraars. Voor deze sectoren zijn de bezoldigingsnormen voor 2015 gelijk aan die voor 2014 en zullen vanaf 1 januari 2016 volledig aangepast zijn aan het verlaagde bezoldigingsmaximum van de WNT 2 met uitzondering van de normen voor de zorgverzekeraars.

De bezoldigingsmaxima voor leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen van WNT instellingen zijn in 2015 juist verhoogd, naar resp. 10 en 15% (was 5 resp. 7,5%) van het voor de rechtspersoon of instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interim bestuurders) geldt in 2015 bij functievervulling van meer dan 6 maanden de algemene of sectorale normering voor 2014, in afwachting van de nog vast te stellen regeling.

Het is van belang op de hoogte te blijven van de toepasselijke normen en afwijkende regelingen. Voor 2015 gelden naast de WNT het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT, Controleprotocol WNT en Beleidsregels toepassing WNT 2015. U kunt deze actuele regelingen en besluiten raadplegen op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.topinkomens.nl. U vindt daar ook de actuele sectorale regelingen, waarin afwijkende bezoldigingsmaxima zijn vastgesteld voor de sectoren:

  • zorg- en welzijn
  • woningcorporaties
  • onderwijs cultuur en wetenschap
  • ontwikkelingssamenwerking
  • zorgverzekeraars

In opdracht van Minister Plasterk is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van de reikwijdte van de WNT naar niet-topfunctionarissen, ‘Verkenning WNT 3’. http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/07/09/plasterk-presenteert-verkenning-uitbreiding-reikwijdte-topinkomens.html. Daaruit zijn diverse vragen voortgekomen die beantwoord moeten worden. Een en ander zal tezamen met de eerste wetsevaluatie van de WNT eind december 2015 worden meegenomen in het wetsvoorstel, aldus Plasterk. Zodra meer bekend is over het wetsvoorstel WNT 3, zullen wij u uiteraard weer informeren.