Als werkgever heeft u het recht om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen wanneer het contract eindigt op de afgesproken einddatum. Dit geldt ook wanneer de werknemer ziek, arbeidsongeschikt of zwanger is. Maar, het staat de werkgever niet altijd vrij om het tijdelijke arbeidscontract niet te verlengen. Lees hierover meer in deze blog.

Werkgever mag eigen afweging maken

De hoofdregel is dat een werkgever mag bepalen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen. Deze hoofdregel wordt in de recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag aangehaald. Bij het aangaan van de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van twee jaar had de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht gesteld bij goed functioneren. De werkgever was na het aflopen van de arbeidsovereenkomst slechts bereid om een arbeidsovereenkomst voor één jaar aan te bieden, omdat werkneemster op dat moment niet voldeed aan de voorwaarde van goed functioneren.

Het gerechtshof oordeelt dat bij de beantwoording van de vraag of de werkneemster goed functioneerde de werkgever in vergaande mate haar eigen afweging mag maken. Omdat de werkgever twijfels had over het functioneren van werkneemster, was zij niet gehouden om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Uit deze uitspraak volgt aldus de mate van vrijheid die de werkgever heeft bij het al dan niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Billijke vergoeding wegens niet verlenging arbeidsovereenkomst
Uit de recente uitspraak van de kantonrechter Noord-Holland volgt dat de vrijheid van de werkgever om een de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen niet onbeperkt is. In de onderhavige zaak had werkneemster zich ziekgemeld als gevolg van (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Na een re-integratietraject van tien dagen had werkneemster zich nogmaals volledig ziekgemeld. De werkgever liet werkneemster vervolgens weten de arbeidsovereenkomst niet te verlengen.

De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een situatie waarin werkneemster arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van werkgever voor de arbeidsomstandigheden en het ernstig veronachtzamen van de re-integratieverplichtingen. De kantonrechter kent een billijke vergoeding toe van € 5.000. Daarnaast is de werkgever een schadevergoeding van € 4.638 en een bedrag van € 4.000 aan immateriële schade aan werkneemster verschuldigd. Werkneemster is vanwege PTSS-klachten arbeidsongeschikt geraakt, de re-integratie verliep niet soepel en haar arbeidsovereenkomst is daardoor niet verlengd. Als gevolg hiervan zit werkneemster, als alleenstaande moeder van twee kinderen, nu ziek thuis en heeft zij (vooralsnog) geen uitzicht op het kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Werkgevers hebben een vergaande mate van vrijheid in de afweging om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet te verlengen. De uitspraak van de kantonrechter Noord-Holland laat zien dat het een werkgever echter niet altijd vrijstaat om een tijdelijk contract niet te verlengen. Als de reden voor niet-verlenging kan worden teruggevoerd op ernstig verwijtbaar handelen van werkgever, kan de werkgever een billijke vergoeding worden opgelegd.

Heeft u vragen over het al dan niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Bron
Gerechtshof Den Haag, 16 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:753 Rechtbank Noord-Holland, 3 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4355