Concurrentie

Werkgevers en werknemers kunnen terecht bij L&A advocaten voor advies en (kort geding) procedures over concurrentiebedingen en onrechtmatige werknemersconcurrentie.

Werkgevers hebben er evident belang bij hun marktpositie te beschermen. Eén van de middelen daartoe is het opleggen van een relatie- of concurrentiebeding aan hun werknemers. Als een relatie- of concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen met een meerderjarige werknemer, dan is het beding in beginsel geldig. Vanaf 1 juli 2015 gaat hierop een uitzondering gelden voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Daarin mag slechts nog onder bepaalde voorwaarden  een concurrentiebeding worden opgenomen. Een relatie- of concurrentiebeding kan versterkt worden met een boetebeding. Bij afwezigheid van een relatie- of concurrentiebeding kunnen concurrerende handelingen van een ex-werknemer onder bijzondere omstandigheden toch onrechtmatig zijn.

Met betrekking tot een concurrentie- of relatiebeding doen zich regelmatig vragen of complicaties voor. Is het oorspronkelijk overeengekomen beding nog geldig na een functiewijziging? In welke gevallen is er aanleiding voor een (rechterlijke) matiging van het beding. Hoe moet het beding onder concrete omstandigheden worden uitgelegd? Wat zijn de gevolgen van het niet nakomen van het beding?

Het adviseren en procederen over deze kwesties behoort tot de dagelijkse praktijk van L&A.