Medezeggenschap

L&A advocaten staat ondernemingen en ondernemingsraden bij in advies- en instemmingstrajecten ter uitvoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Wet op de ondernemingsraden verplicht de ondernemer de werknemers te betrekken bij belangrijke besluiten binnen de onderneming die consequenties hebben voor de werknemer. Zo dient de ondernemer advies te vragen aan de ondernemingsraad alvorens hij besluiten neemt over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden die zijn genoemd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Voor vaststelling, wijziging of intrekking van veel ondernemingsregelingen die in de onderneming werkzame personen raken heeft de ondernemer instemming van de ondernemingsraad nodig, tenzij hetzelfde onderwerp inhoudelijk al volledig geregeld is in een CAO.

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers binnen de onderneming en voert het overleg met de ondernemer. Het is voor een ondernemer van belang om advies-en instemmingtrajecten op de juiste wijze op de rit te zetten om snel en zorgvuldig te kunnen opereren. Het behoort tot onze dagelijkse praktijk om ondernemers in dit soort kwesties met raad en daad bij te staan en hen ook te begeleiden bij het oprichten van een ondernemingsraad. Daarnaast kunnen ondernemingsraden bij ons terecht om ondersteuning te krijgen bij de wijze waarop zij de ondernemer tegemoet kunnen treden zodat de achterban zo effectief mogelijk vertegenwoordigd wordt.