Maximum bezoldigingsnorm 2016 vastgesteld en aanscherping maximum topinkomen ingehuurde topfunctionarissen op komst.

Er zijn nadere regels op komst die onder andere de bezoldigingsnorm voor ingehuurde topfunctionarissen in de (semi) publieke sector zullen aanscherpen. De voorgestelde regeling voorziet erin dat de bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf dag één wordt genormeerd en na een jaar onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum van de WNT valt. Verder is het wettelijk bezoldigingsmaximum  voor 2016 op € 179.000,- vastgesteld.

Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit WNT

Nu geldt voor ingehuurde topfunctionarissen de WNT 1-norm van vóór 1 januari 2015 (130% ministerssalaris, https://www.lenaadvocaten.nl/actueel/verkenning-wnt-3-en-meer-nieuws/ ), als zij langer dan 6 maanden werkzaam zijn binnen een periode van 18 maanden. Voor topfunctionarissen korter dan 6 maanden geldt nog geen normering.

De nieuwe, voorgestelde normering is opgebouwd uit twee normen per 6 maanden en bedraagt:

  • de eerste 6 maanden van de functievervulling: € 144.000,- (gemiddeld maandinkomen: € 24.000,-)
  • de daaropvolgende 6 maanden van de functievervulling: € 108.000,- (gemiddeld maandinkomen: € 18.000,-).

In totaal mag de bezoldiging voor externe topfunctionarissen in de eerst 12 maanden van de functievervulling dus € 252.000,- bedragen all-in (dat wil zeggen exclusief btw en inclusief niet-declarabele uren als gevolg van administratie, acquisitie, verzuim en verlof). De voorgestelde glijdende schaal in de eerste 12 maanden van de inhuur is bedoeld om instellingen in staat te stellen voor de korte termijn en voor korte opdrachten een urgente vervangingsvraag of de behoefte aan specialistische kennis op te vangen. Het kan gaan om de inhuur via een management-bv, een consultant- of adviesbureau of uitzendbureau, vormen van detachering en terbeschikkingstelling, of de inhuur van een ZZP-er.

Naast de 2 maximumnormen per 6 maanden geldt een maximum uurtarief van € 175,- om excessieve beloningen bij parttime functievervulling te voorkomen. Bij een functievulling langer dan 12 maanden gaat de reguliere, nieuwe (verlaagde) WNT-norm (dan wel sectorale norm) gelden.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het besluit en de daarin opgenomen nieuwe normering voor ingehuurde topfunctionarissen is 1 januari 2016. Bestaande bezoldigingsafspraken tot 1 juli 2016 worden gerespecteerd. Vanaf 1 juli 2016 moet aan de nieuwe normering worden voldaan. Voor ingehuurde topfunctionarissen die langer dan 6 maanden maar maximaal 12 maanden werkzaam zijn, geldt tot 1 januari 2016 het wettelijke bezoldigingsmaximum van voor 1 januari 2015 (dan wel de toepasselijke sectorale norm). Voor ingehuurde topfunctionarissen die langer dan 12 maanden werkzaam zijn, geldt tot 1 januari 2016 het wettelijke bezoldigingsmaximum van voor 1 januari 2015 (dan wel de toepasselijke sectorale norm). Vanaf de 13 maand geldt dan het verlaagde wettelijke (of sectorale) bezoldigingsmaximum dat vanaf 1 januari 2015 van toepassing is.

Het Ontwerpbesluit ligt nu voor advies bij de Raad van State. L&A houdt u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.