Met ingang van 2018 zijn er weer de nodige wijzigingen op het terrein van de WNT te melden. We informeren u graag over de laatste stand van zaken.

Bezoldigingsmaxima 2018

De nieuwe algemene bezoldigingsmaxima voor 2018 bedragen voor de topfunctionaris € 187.000, voor de voorzitter van de raad van toezicht € 28.050 en voor leden van de raad van toezicht € 18.700. Ook de bezoldigingsmaxima voor de sectoren onderwijs, woningcorporaties, zorg, cultuurfondsen, ontwikkelingssamenwerking, zorgverzekeraars en interim bestuurders zijn voor 2018 aangepast. U vindt de voor uw sector actuele bezoldigingsmaxima op de website topinkomens.nl.

Evaluatiewet WNT

De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de Evaluatiewet WNT (zie onze eerdere nieuwsbericht) zijn:

  • vanaf 2018 zijn de openbaarmakingsverplichtingen voortaan geregeld in de Uitvoeringsregeling WNT en op een aantal onderdelen vereenvoudigd (zoals het niet hoeven melden van bezoldigingen lager dan € 1500 en een verantwoordingsvrijstelling voor zeer kleine semipublieke instellingen);
  • het vervallen van het algehele verbod op variabele beloning, variabele beloning is vanaf 2017 toegestaan zolang de totale bezoldiging onder het toepasselijke maximum blijft;
  • ook uitkeringen die voortvloeien uit een niet algemeen verbindend verklaarde cao of andere collectieve regeling (sociaal plan) zijn uitgezonderd van de gemaximeerde ontslagvergoeding mits het collectieve regelingen zijn waarop de individuele topfunctionaris geen invloed heeft;
  • vanaf 2018 wordt een topfunctionaris, die tenminste 12 maanden een topfunctie heeft vervuld en vervolgens een niet-topfunctie gaat vervullen bij dezelfde instelling, nog 4 jaar aangemerkt als topfunctionaris (begrip ‘gewezen topfunctionaris’ vervalt);
  • de totale bezoldiging uit functies van een topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen wordt gemaximeerd tot het algemene maximum (tenzij op grond van de wet een uitzondering geldt);
  • de afspraak dat de WNT niet van toepassing is op medisch specialisten is in de wet opgenomen. De WNT geldt wel voor de medisch specialist die tevens topfunctionaris is voor het deel van zijn werk als topfunctionaris;
  • de WNT is van toepassing op gesubsidieerde instellingen waarbij vanaf 2018 wordt uitgegaan van de feitelijk ontvangen subsidie (in plaats van de toegekende subsidie).

Naar aanleiding van de Evaluatiewet zijn de Uitvoeringsregeling WNT en Beleidsregels WNT voor 2018 gewijzigd. Het is en blijft van belang om regelmatig te controleren of de voor uw instelling of uw rechtspositie relevante normen nog wel hetzelfde zijn.

WNT 3 niet doorgezet

De regering ziet af van de eerdere plannen voor een WNT 3, waardoor de bezoldigingsnormen van toepassing zouden worden op alle medewerkers in de (semi) publieke sector. Daartoe is besloten omdat de WNT 3 volgens de regering niet past in het regeerakkoord als het gaat om het beloningsniveau bij de overheid, maar ook vanwege de weerstand uit het veld en het negatieve advies van de Raad van State.

Spreekrecht ondernemingsraad over topbeloningen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de WOR dat de directie van bedrijven met 100 of meer werknemers vanaf volgend jaar verplicht om 1 keer per jaar met de ondernemingsraad in gesprek te gaan over de beloningen van de topbestuurders. De raad van commissarissen of raad van toezicht, die over de beloning van de (top)bestuurders beslissen, is daarbij aanwezig. Doel is om de transparantie en het gesprek over de beloningsverhoudingen te stimuleren. Het wetsvoorstel is thans voorgelegd aan de Eerste Kamer. Wij houden u uiteraard op de hoogte zodra deze wetswijziging definitief is.

Hanneke Klinckhamers

T: +31 (0)20 760 8813

E: hanneke.klinckhamers@lenaadvocaten.nl