Het kalenderjaar 2023 staat alweer voor de deur. Met welke veranderingen moet u als werkgever rekening houden? In onze blog treft u een overzicht van belangrijke veranderingen die relevant en interessant zijn voor werkgevers.

Stijging minimumloon

Zoals ieder jaar wordt ook in 2023 het minimumloon verhoogd.  Door de uitzonderlijk hoge inflatie heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen met 10,15 procent. Dat is een aanzienlijk hogere stijging dan normaal en zal ook effect hebben op de loonkosten en loononderhandelingen in 2023.

Transitievergoeding

De maximale hoogte van de transitievergoeding gaat per 1 januari 2023 van EUR 86.000 naar EUR 89.000 of maximaal één jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan genoemd bedrag.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt vanaf 2023 van 66 jaar en zeven maanden naar 66 jaar en tien maanden.

Premiekorting collectieve zorgverzekering

De premiekorting op een collectieve basiszorgverzekering via de werkgever is vanaf 2023 niet meer mogelijk. Werknemers kunnen alleen nog korting krijgen op de premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wet werken waar je wilt

Het wetvoorstel voor de Wet werken waar je wilt, werd in juli 2022 al goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt momenteel ter voorbereiding bij de Eerste Kamer. Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, treedt de Wet werken waar je wilt naar verwachting nog in 2023 in werking.

Het wetsvoorstel Werken waar je wilt wijzigt de al bestaande Wet flexibel werken. De Wet werken waar je wilt regelt dat werkgevers verplicht worden om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats van de medewerker te beoordelen op basis van de redelijkheid en billijkheid.

Er ontstaat dus geen wettelijk recht op thuiswerken, maar wel een verplichting om de belangen van de werkgever en werknemer af te wegen en een dergelijk verzoek alleen af te wijzen indien de belangen van de werkgever in alle redelijkheid en billijkheid opwegen tegen die van de werknemer. Gerechtvaardigde werkgeversbelangen kunnen bijvoorbeeld zijn: de sociale cohesie op de werkvloer, of de samenwerking in teamverband. Kortom, het wordt wellicht iets lastiger om een verzoek om thuiswerken af te wijzen, maar zeker niet onmogelijk.

CO2-uitstoot woon-werk en zakelijk verkeer grote werkgevers per juli 2023

Werkgevers met 100 werknemers of meer worden verplicht om de CO2 uitstoot voor het woon-werk en zakelijk verkeer van hun werknemers  bij te houden én te rapporteren. De Raad van State moet nog advies uitbrengen over het ontwerp besluit, maar naar verwachting gaan de verplichtingen gelden vanaf 1 juli 2023.

Hiermee wordt beoogd om werkgevers bewuster te laten kiezen voor duurzame mobiliteit. De maatregel vloeit voort uit het Klimaatakkoord (2019), waarin is afgesproken dat grote organisaties in het kader van het behalen van de klimaatdoelstellingen een norm krijgen opgelegd om hun woon-werk en zakelijke verkeer schoner te maken.

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer van dertien naar zes weken per 1 juli 2023

Voor AOW-gerechtigde werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden, gaat een loondoorbetalingstermijn van zes weken gelden in plaats van dertien weken. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op dat moment al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden. Dit geldt ook wanneer twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, waarbij de tweede ziekteperiode start na 1 juli 2023.

Het voor de wijziging benodigde koninklijk besluit moet nog worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding, onbelaste thuiswerkvergoeding en de vrije ruimte onder de werkkostenregeling

Tot slot nog een aantal fiscale aanpassingen die vanaf 2023 worden doorgevoerd en relevant zijn voor werkgevers en werknemers:

  • De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van 0,19 ct. per kilometer naar 0,21 ct. per kilometer.
  • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt vanaf 1 januari 2023 van EUR 2,- per dag naar EUR 2,15 per dag.

 

In 2023 wordt de ruimte onder de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste 400.000 van de fiscale loonsom. Op die manier krijgen werkgevers meer ruimte om werknemers eenmalig te compenseren voor bijvoorbeeld hoge energiekosten. In 2024 wordt de tijdelijk verhoging weer teruggebracht naar 1,92%.

Mocht u als werkgever vragen hebben over de aanstaande wijzigingen of ontwikkelingen, neem dan gerust contact met ons op.