B.V. 1 is in een eerdere procedure veroordeeld tot betaling van EUR 10.905,80 aan achterstallig loon/ziekengeld en overige vergoedingen aan een ex-werkneemster. B.V. 1 heeft niet aan dat vonnis voldaan omdat zij zogezegd in betalingsonmacht verkeert. De ex-werkneemster stelt de enig aandeelhouder en bestuurder X van B.V. 1 aansprakelijk, nu hij zonder (gegronde) reden weigert te betalen en hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. In dit blog leest u hoe de rechter hierover oordeelt.

Feiten
B.V. 1 is in een eerdere procedure veroordeeld tot betaling van EUR 10.905,80 aan achterstallig loon/ziekengeld en overige vergoedingen (waaronder de transitievergoeding en wettelijke verhoging) aan een ex-werkneemster. Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan. B.V. 1 heeft niet aan dat vonnis voldaan omdat zij zogezegd in betalingsonmacht verkeert. B.V. 1 heeft geen melding(en) gedaan aan de fiscus ter zake van betalingsonmacht en geen jaarstukken gedeponeerd.

Vordering ex-werkneemster
De ex-werkneemster vordert in totaal een bedrag van EUR 22.468,70. Zij stelt de enig aandeelhouder en bestuurder X van B.V. 1 daarvoor aansprakelijk, nu hij zonder (gegronde) reden weigert te betalen en hem daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Bestuurder X zou zich schuldig hebben gemaakt aan selectieve betaling, aangezien hij andere schuldeisers wel heeft betaald.

Verweer bestuurder X
Bestuurder X betwist de vordering en voert aan dat B.V. 1 al lange tijd niet meer winstgevend is en dat voor zover zij NOW-subsidie heeft ontvangen, die niet kan worden aangewend om de ex-werkneemster te betalen. Hij stelt dat hem geen ernstig verwijt valt te maken en de ex-werkneemster haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd.

Oordeel rechter
De rechter gaat mee in de stellingen van de ex-werkneemster en oordeelt dat van betalingsonmacht niet is gebleken, hoewel het op de weg van bestuurder X had gelegen om dit aannemelijk te maken. Bestuurder X heeft immers de volledige zeggenschap over B.V. 1. Met de enkel – niet onderbouwde – stelling dat B.V. 1 al lange tijd niet meer winstgevend is, heeft bestuurder X niet aan zijn verzwaarde motiveringsplicht voldaan. Ook heeft bestuurder X onvoldoende weersproken dat B.V. 1 andere vorderingen wel heeft betaald. De rechter concludeert dan ook dat bestuurder X doordat hij al een jaar zonder (gegronde) reden weigert het achterstallig loon/ziekengeld en overige vergoeding te betalen, zodanig onzorgvuldig heeft gehandeld dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. De vordering van de ex-werkneemster van EUR 22.468,70 wordt toegewezen.

Let op; een bestuurder kan zich niet in alle gevallen “verschuilen” achter de vennootschap. De hoofdregel is dat een bestuurder van een B.V. niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van die B.V. Er kunnen echter situaties zijn waarin de wet deze beperking van aansprakelijkheid doorbreekt, bijv. indien de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder pleegt dan een onrechtmatige daad tegenover de benadeelde en maakt zo inbreuk op het recht van een ander, handelt in strijd met een wettelijke plicht of de maatschappelijke zorgvuldigheid. Het handelen van de B.V. kan de bestuurder dan persoonlijk worden aangerekend. Zo ook in geval hij opzettelijk verhindert haar verplichtingen jegens schuldeisers na te komen – zoals in deze zaak het geval was.

Indien u vragen heeft over de positie van de statutair bestuurder, waaronder ontslag, kunt u contact met ons opnemen voor nader advies.

Bron
ECLI:NL:RBNHO:2021:5811