De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft twee bedrijven onderzocht die gedurende de corona-crisis de temperatuur van hun werknemers hebben gemeten. Uit dit onderzoek blijkt dat zij de gezondheidsgegevens van hun werknemers hebben verwerkt en zich daarom schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Al snel na de uitbraak van het coronavirus vormde de zogenoemde ‘selectie aan de poort’ van werkgevers een discussiepunt. Een groot aantal werkgevers wilden hun werknemers bij ingang van het gebouw controleren op corona en/of de daarmee gepaarde ziekteverschijnselen middels een temperatuurmeting.

Hoewel de vice-voorzitter van de AP begrijpt dat werkgevers maatregelen willen nemen om de risico’s van het virus te beperken, dienen die maatregelen wel binnen de grenzen van de wet te blijven. De lichaamstemperatuur van een werknemer zegt namelijk iets over iemands gezondheid. Het is naast een gezondheidsgegeven een bijzonder persoonsgegeven , waarvoor de AVG speciale regels stelt. Het is in beginsel verboden om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Toestemming van de betrokkene zou één van de uitzonderingen kunnen vormen.

Eén van de twee bedrijven vraagt direct voorafgaand aan de meting toestemming aan de werknemers om hun temperatuur op te meten. Toch kan deze toestemming niet als uitzonderingsgrond gelden. De AVG stelt namelijk zeer strenge eisen voor het aannemen van toestemming als uitzonderingsgrond. Een werknemer is altijd onderworpen aan het gezag van zijn/haar werkgever. Volgens de AP leidt dit ertoe dat van uitdrukkelijke toestemming van een werknemer niet snel sprake zal zijn. Werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen door hun werkgever. Bovendien had het weigeren van toestemming bij dat bedrijf nadelige gevolgen voor de werknemers; zij mochten bij weigering van de temperatuurmeting niet bij het bedrijf naar binnen.

De AP heeft beide bedrijven aangespoord om hun aanpak en situatie te verbeteren. Daarnaast is aangegeven dat over een tijd een tweede controle zal worden uitgevoerd om na te gaan of de bedrijven hun beleid inzake het temperaturen van werknemers hebben aangepast.

Voor meer informatie over het wel of niet toestaan van het meten van de temperatuur van uw werknemers, zie onze bijdrage hieromtrent op Lexology. Indien u specifieke vragen heeft, kunt u daarnaast altijd bij ons terecht voor advies.