Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ligt momenteel bij de Eerste Kamer. De afhandeling van het wetsproces vindt plaats in juni 2019, waarbij een positieve conclusie leidt tot ingang van de WAB per 1 januari 2020.

Het wetsvoorstel bevat de volgende belangrijke wijzigingen voor oproepovereenkomsten:

  • De werkgever moet een oproepkracht uiterlijk vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen van wanneer hij moet werken. Indien de werkgever de oproep(tijd) binnen vier dagen voor aanvang van de werkdag intrekt of wijzigt, heeft de werknemer recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. Bij cao kan een kortere termijn dan vier dagen worden afgesproken, maar tot minimaal 24 uur van tevoren.
  • De werkgever moet in de dertiende maand van de arbeidsovereenkomst aan de oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet worden gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden. Óók zonder aanbieding hiervan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang.
  • Voor werknemers die op 1 januari 2020 langer dan twaalf maanden op basis van een oproepovereenkomst in dienst zijn, geldt een overgangsbepaling. Aan hen moet binnen een maand na inwerkingtreding van de WAB een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang.

De laatste wijziging betekent dat werkgevers nu reeds moeten nadenken over de inzet van oproepkrachten in 2019. Immers, als de nieuwe wetgeving in werking treedt per 1 januari 2020 en de oproepkracht per deze datum al twaalf maanden werkzaam is voor de werkgever, dan heeft hij meteen recht op een het gemiddeld aantal oproepuren van de twaalf maanden ervoor. Dit geldt dus ook voor min-maxovereenkomsten, die op dit moment niet – per definitie – onder het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW vallen.

Meer informatie?

Irene Francken-van der Ven

T: +31 20 7608814

E: Irene.Francken@lenaadvocaten.nl