Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Tijdens vakantie betaalt de werkgever het loon in principe door. Moet de werkgever overwerk en/of toeslagen doorbetalen tijdens vakantie? En wat gebeurt er als een werknemer voorafgaand aan of tijdens vakantie ziek wordt? Aan de hand van twee uitspraken, beantwoorden wij deze vragen in onze blog.

Dient de werkgever overwerk en / of toeslagen door te betalen tijdens vakantie?

Het loon dat de werknemer tijdens vakantie ontvangt, oftewel het vakantieloon, moet gelijk zijn aan ‘het gebruikelijke loon’ van de werknemer. De gedachte is dat een werknemer tijdens vakantie in een situatie wordt gebracht die qua beloning gelijk is aan de situatie dat geen vakantie wordt genoten. Het uitgangspunt is dat overwerk en/of toeslagen geen deel uitmaken van het vakantieloon. Dat kan onder omstandigheden anders zijn, te weten als overwerk en/of toeslagen intrinsiek verbonden zijn aan het werk.

In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter dat overwerk van een werknemer in de betreffende situatie intrinsiek verbonden was aan het werk. Het betrof een chauffeur van wie een belangrijk deel van zijn totale vergoeding bestond uit overwerk (ongeveer € 12.000,- op jaarbasis). Als gevolg daarvan moest werkgever bij het vakantieloon rekening houden met de gemiddelde beloning voor overwerkuren. Met overige toeslagen die de werknemer ontving, hoefde de werkgever echter geen rekening te houden bij het vakantieloon. Vergoedingen van sporadische kosten of bijkomende kosten van de werknemer tellen namelijk niet mee bij de vaststelling van het vakantieloon.

En wat gebeurt er als een werknemer voorafgaand aan of tijdens vakantie ziek wordt?

Het wettelijk uitgangspunt is dat dagen waarop een werknemer ziek is tijdens vakantie, niet gelden als vakantiedagen, tenzij de werknemer daarmee instemt. Het is gebruikelijk dat werknemers enige maanden van tevoren hun vakantie aanvragen bij de werkgever. Zo kan het gebeuren dat een werknemer na aanvraag van de vakantie, maar voorafgaand aan de vakantie, ziek wordt. Indien een werknemer – ondanks ziekte – dan toch aan zijn vakantieplanning wil vasthouden, luidt de vraag of deze werknemer daarmee instemming verleent om vakantiedagen af te boeken van het verlofsaldo.

Het Gerechtshof Den Bosch heeft zich recent over deze vraag gebogen. De rechter overweegt dat een werknemer die ziek wordt na vaststelling van zijn vakantie, er in beginsel van uit mag gaan dat hij vakantie kan genieten zonder dat de werkgever verlofdagen afboekt. De werkgever mocht daarom niet zonder meer aannemen dat een mededeling van de werknemer dat hij volgens planning op vakantie wil gaan, inhoudt dat werknemer instemming verleent voor het afboeken van vakantiedagen van zijn verlofsaldo. Daarvoor is het nodig dat de werkgever eerst concreet overlegt met de werknemer, zodat de werknemer zich bewust is dat instemming gevolgen heeft voor zijn verlofsaldo.

Overigens geldt voor zieke werknemers die op vakantie willen dat het ter beoordeling van de bedrijfsarts is of hun medische toestand en/of het re-integratietraject een vakantie toelaat. De bedrijfsarts beoordeelt dan of een vakantie al dan niet schadelijk is voor het herstel van de werknemer.

Deze twee vragen zijn slechts twee aandachtspunten in het zicht van de vakantieperiode. Er zijn uiteraard veel meer situaties denkbaar. Heeft u vragen over (het recht op) vakantie, vakantieloon en/of ziekte. Neem dan contact op met L&A Advocaten.

 

Bron
Rechtbank Gelderland 25 mei 2022 ECLI:NL:RBGEL:2022:2656; Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 mei 2022 ECLI:NL:GHSHE:2022:1405;