Op 1 januari 2016 is de nieuwe wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz, in werking getreden.

Doel

Doel van deze wet (Wkkgz) is dat iedereen “goede zorg” krijgt. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau welke in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. De wet regelt dat klachten over de zorg door een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder worden behandeld.

Op grond van de Wkkgz dient elke zorgaanbieder goede zorg te leveren, over een klachtenregeling te beschikken en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie.

Voor wie

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP‘ers. Hierbij kan worden gedacht aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt. Hierbij kan worden gedacht aan jeugdhulp en huishoudelijke hulp.

Goede zorg is volgens de Wkkgz niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, maar ook van het bestuur van een instelling. Zij moeten de zorg onder meer “veilig” organiseren en checken hoe zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd, de zogenaamde “vergewisplicht”.

Nieuwe verplichtingen

In de Wkkgz is een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen betreffende de behandeling van klachten en geschillen.

  • De zorgaanbieder is verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die gratis en laagdrempelig is voor cliënten. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden en de cliënt te informeren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Veel zorgaanbieders hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieuwe wet voldoet, behoeft de zorgaanbieder niets te veranderen.
  • Komen cliënt en zorgverlener er samen niet uit, dan kan de cliënt de klacht aan een onafhankelijke geschilleninstantie voorleggen. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.
  • De positie van de cliënt wordt sterker. De cliënt heeft per 1 januari 2016 recht op goede informatie over wat niet goed gegaan is in de verleende zorg (denk aan een gemaakte fout tijdens een operatie). De zorgaanbieder moet de fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen.
  • Zorgmedewerkers moeten veilig incidenten kunnen melden. De zorgaanbieder heeft tot uiterlijk 1 juli 2016 de tijd een interne werkwijze op te stellen die regelt dat medewerkers veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden.
  • Zorgaanbieders moeten calamiteiten en alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, (IGZ).
  • Daarnaast dient ook een ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren aan de IGZ te worden gemeld.

Het is niet onbelangrijk dat het toezicht door de IGZ op naleving van verplichtingen voor de zorgaanbieder voortvloeiend uit de rechten van cliënten, een verbetering ten opzichte van voorheen is, waarbij geen sprake was van rechtstreeks toezicht op de naleving van de rechten van patiënten voortvloeiend uit de geneeskundige behandelovereenkomst.

Ingangsdata

Op 1 januari 2016  is de Wkkgz ingegaan. Om zorgaanbieders de gelegenheid te geven de organisatie aan te passen aan deze nieuwe wet gelden voor een aantal onderdelen de volgende overgangstermijnen.

  • Per 1 juli 2016 moet een zorgaanbieder geregeld hebben dat de medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden.
  • Per 1 januari 2017 moet de zorgaanbieder ervoor zorgen dat de klachtenregeling voldoet aan de nieuwe wet en dat de zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
  • Per 1 januari 2017 moet de zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met alle zorgverleners die voor de zorgaanbieder werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, waardoor de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcg) en de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Check

Vanzelfsprekend kan L & A een klachtenregeling voor u opstellen of verifiëren of uw huidige regelingen Wkkgz “proof” zijn.

Tot slot

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Bartje Schaberg, via Bartje.Schaberg@LenAadvocaten.nl of 020 7608816 of 06 22 440 540

L & A houdt u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.