Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan maatregelen als onderdeel van het steun- en herstelpakket van de economie. Doel van het sociaal pakket is om ervoor te zorgen dat mensen die nu in inkomensonzekerheid verkeren aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Ter uitwerking lanceerde de minister SZW afgelopen maand de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19.

Inleiding

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Bedrijven zijn genoodzaakt te reorganiseren met als gevolg dat werknemers hun banen verliezen. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren met moeilijk vervulbare vacatures. Kortom, vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan, zo constateert de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij komt dat werkzoekenden die langere tijd geen werk hebben, kennis en vaardigheden verliezen. Om werk-naar-werk transities te bevorderen, werkloosheid te beperken én bedrijven te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel, lanceerde de minister SZW op 22 maart 2021 de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19 (‘Tijdelijke regeling’).

Maatregelen

Met de Tijdelijke regeling wordt ingezet op intensieve ondersteuning bij en begeleiding naar nieuw werk. De regeling voorziet onder meer in aanvullende crisisdienstverlening en scholing door middel van praktijkleren in het mbo. Het kabinet beoogt daarbij een regionale aanpak met een rol voor gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij nemen zitting in regionale mobiliteitsteams.

Voor aanvullende dienstverlening en scholing via praktijkleren werknemers in aanmerking die werkloos dreigen te raken of werkloos zijn geworden na 12 maart 2020.

In het kader van werk-naar-werk is van belang dat de Minister SZW kosten vergoedt van onder meer:

  • loopbaanbegeleiding
  • sollicitatievaardigheden
  • scholing (niet zijnde praktijkleren MBO)
  • begeleiding bij scholing
  • jobmatching
  • mbo-opleiding gericht op het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of diploma.

De Tijdelijke regeling omvat een overzicht van de kosten die de Minister SZW vergoedt aan partijen die betrokken zijn bij de crisisdienstverlening (gemeenten etc.).

Of en voor welke dienstverlening werknemers en werkzoekenden uiteindelijk in aanmerking komen, hangt af van het advies van het mobiliteitsteam. Een positief advies geeft het mobiliteitsteam alleen als de activiteit of opleiding noodzakelijk is voor het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en voor het vinden van werk. Er is bezwaar mogelijk tegen een besluit van het mobiliteitsteam.

Conclusie

Gelet op de komst van deze regeling constateren wij dat er voortgang wordt gemaakt met het opzetten van een sociaal vangnet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het is goed dat werkgevers en werknemers weten waar zij aan toe zijn. Op dit moment zien wij in de praktijk dat bij onderhandelingen over het einde van de arbeidsovereenkomst als argument dat de werknemer door de coronacrisis wordt belemmerd in zijn mogelijkheden voor het vinden van nieuw werk. Dit steunpakket kan een dergelijk argument deels wegnemen.

Heeft u vragen over de Tijdelijke regeling of andere (corona gerelateerde) onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met L&A Advocaten.