Hoewel het begrijpelijk is dat cupido zo nu en dan ook raak schiet op de werkvloer, kan dit leiden tot onwenselijke situaties voor de werkgever. Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan opleggen met wie hij of zij in privétijd omgaat. Verstoort een relatie de werkverhouding op de werkvloer, dan kan de werkgever echter wel ingrijpen. In deze blog bespreken wij het onderwerp ‘liefde op werkvloer’.

Hoewel het begrijpelijk is dat cupido zo nu en dan ook raak schiet op de werkvloer, kan dit leiden tot onwenselijke situaties voor de werkgever. Denk aan een ‘officeromance’ die mogelijk op de klippen loopt en alle daarmee gepaard gaande spanningen die binnen de hele organisatie voelbaar zijn. Of aan een koppel dat dolgelukkig is met elkaar, maar daardoor een stuk minder productief is. Wellicht passen de gezamenlijke vakantieverzoekjes ook niet goed in uw vakantierooster. En natuurlijk de voor de hand liggende ‘no-go’: de affaire tussen de leidinggevende en zijn of haar ondergeschikte. Bevoordeling of alleen al de schijn daarvan kan leiden tot zeer onwenselijke situaties op de werkvloer. Tot slot valt ook te denken aan de zeer ongewenste situatie dat een ondergeschikte zich gedwongen voelt om de liefde van zijn of haar leidinggevende te beantwoorden. Dan kan de situatie ontstaan waarin de ondergeschikte werknemer geen veilige en gezonde werkplek heeft.

Liefde op de werkvloer: hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Uitgangspunt is dat een werkgever een werknemer niet kan opleggen met wie hij of zij in privétijd wel of niet omgaat. Verstoort een relatie de werkverhouding op de werkvloer, dan kan de werkgever echter wel ingrijpen. Vraag is dan wat u als werkgever kan doen in geval van een onwenselijke situatie als gevolg van een relatie op de werkvloer. Het antwoord op deze vraag hangt af van een weging van verschillende omstandigheden. Zo speelt mee of en welk beleid op het gebied van relaties op de werkvloer door de werkgever wordt gehanteerd, maar ook of sprake is van een machtspositie tussen collega’s. In beginsel is liefde op de werkvloer geen reden voor ontslag maar de gevolgen daarvan kunnen dat wel zijn. Om daadwerkelijk tot een ontslag te kunnen komen, zal u als werkgever moeten aantonen dat de liefdesrelatie een negatieve invloed heeft op de werkvloer en/of de werkzaamheden én dat er geen minder ingrijpende maatregel voorhanden is. Van een grote(re) werkgever wordt daarbij al snel verlangd dat zij één van de geliefden overplaatst naar een andere afdeling of overgaat tot een functiewijziging.

Stel helder beleid op!
Denk van tevoren na hoe u als werkgever binnen uw bedrijf wil omgaan met amoureuze relaties op de werkvloer en legt dit concreet vast in beleid. Door de verwachtingen vooraf uiteen te zetten in een personeelshandboek of een speciaal daarvoor opgestelde gedragscode, weten werknemers waar ze aan toe zijn. Ook valt terug te grijpen naar dit beleid wanneer er ‘issues’ op de werkvloer ontstaan. In dit beleid kunt u onder meer opnemen dat een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte niet is toegestaan en dat uw werknemers verplicht zijn om melding te maken van een liefdesrelatie met een andere medewerker en dat het niet voldoen aan deze meldplicht zal leiden tot arbeidsrechtelijke sancties. Daarbij kunt u als uitgangspunt opnemen dat één van beide medewerkers kan worden overgeplaatst naar een andere afdeling. Dit ter voorkoming van een mogelijke belangenverstrengeling en eventuele daaraan gekoppelde negatieve invloeden op de werkverhoudingen binnen uw organisatie.

L&A Advocaten heeft ruime ervaring met het opstellen van personeelsbeleid in geval van relaties op de werkvloer en het geven van advies hierover.