Op 17 maart 2021 mocht Nederland weer naar de stembus. Inmiddels is de verkiezingsuitslag bekend en kan Nederland zich opmaken voor kabinet-Rutte IV. De formatiegesprekken hebben een bijzondere wending gekregen. In deze bijdrage zetten wij voor u de arbeidsrechtelijke speerpunten in de verkiezingsprogramma’s van VVD en D66 voor u uiteen.

Op 17 maart 2021 mocht Nederland weer naar de stembus. Inmiddels is de verkiezingsuitslag bekend en kan het volk zich opmaken voor kabinet-Rutte IV. De formatiegesprekken hebben een bijzondere wending gekregen. Hierna zal worden uiteengezet welke arbeidsrechtelijke speerpunten staan op de twee grootste partijen.

Onderdeel van het verkiezingsprogramma van zowel de VVD, als D66:

 • hervormingen zijn nodig ten aanzien van de sociale zekerheid, zodat iedere werkende bescherming en zekerheid toekomt indien dat nodig is;
 • er moet meer keuzevrijheid komen tussen een dienstverband en zelfstandig ondernemerschap door het verkleinen van de verschillen daartussen onder meer door een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden (dus ook ZZP’ers);
 • een hogere WW-uitkering in de eerste maanden na baanverlies;
 • lagere lasten voor het MKB bij ziekte door de loondoorbetalingsplicht te verkorten van 104 weken naar 52 weken. Het tweede ziektejaar wordt betaald door de overheid;
 • verhoging van het minimumloon;
 • invoering van individuele scholingsbudgetten om scholing aantrekkelijker te maken;
 • werkgevers moeten worden gestimuleerd om meer voltijdscontracten aan te bieden;

Onderdeel van het verkiezingsprogramma van de VVD:

 • versoepeling van het ontslagstelsel. Een rechter zou een ondernemer niet moeten kunnen dwingen iemand in dienst te houden die niet functioneert of die persoonlijke verhoudingen verstoort. Daar staat wel tegenover dat een hogere ontslagvergoeding kan worden opgelegd;
 • opbouw van de transitievergoeding pas na 1 jaar (in plaats van bij aanvang van dienstverband);
 • actievere handhaving van de Belastingdienst op werkgevers die ‘schijn-zzp’ers’ in dienst nemen door ZZP’ers een eigen rechtspositie te geven in het Burgerlijk Wetboek;
 • de mogelijkheid om contractueel een langere opzegtermijn voor werknemers overeen te komen (in dat geval geldt ook een langere opzegtermijn voor werkgevers), zodat er meer tijd is voor het vinden van een opvolger;
 • lagere lasten voor kleine werkgevers door deze uit te zonderen van bovenwettelijke afspraken over loondoorbetaling bij ziekte in een sectorale CAO;
 • een samengevoegde en meer overdraagbare verlofregeling voor zaken als geboorte, ouderschap, kortdurende zorg en calamiteiten, zodat mensen verlof kunnen inzetten op een manier die bij hun situatie past;
 • vergroten van baankansen door het fiscaal aantrekkelijk te maken om een transitievergoeding te gebruiken voor omscholing;
 • betere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor senioren.

Onderdeel van het verkiezingsprogramma van D66:

 • een hogere beloning voor flexwerkers door een opslag bij het minimumloon;
 • uitzendkrachten en arbeidsmigranten moeten zoveel mogelijk werken onder dezelfde voorwaarden als werknemers in (vaste) dienst;
 • om de kans te vergroten dat werknemers gebruiken maken van hun rechten, wordt een publiek loket geïntroduceerd waar werknemers, maar ook werkgevers, terecht kunnen met vragen over de interpretatie van arbeidswetgeving en bemiddeling bij geschillen hierover;
 • verlaging van werkgeverspremies voor de laagste inkomens zodat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om deze werknemers in dienst te nemen;
 • verankeren van het recht op onbereikbaarheid waarop inspectie SZW toeziet;
 • voor mensen die niet in een reguliere baan aan de slag kunnen. wordt ingezet op meer beschutte werkplekken, goede structurele beschikbaarheid van detacheringsfaciliteiten, een no-riskpolis, loonkotensubsidie en jobcoaching.

L&A Advocaten houdt u via haar nieuwsbrief op de hoogte van toekomstige wetgeving die voor u als HR-professional relevant is. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan officemanagement@lenaadvocaten.nl