In deze uitspraak wordt bevestigd dat de wet hoge eisen stelt aan het stopzetten van de loonbetaling. Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk met zelfgemaakt vuurwerk heeft nog steeds recht op loon. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van opzet gericht op het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid bij werknemer, ondanks het grote risico op ongelukken bij het maken van vuurwerk.

Rb. Noord-Nederland 15 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:148

Feiten

Werknemer is meer dan twintig jaar in dienst bij Dak Totaal Noord B.V. (Dak Totaal Noord) in de functie van pannenlegger. Op 8 november 2020 is hij in een schuurtje bij zijn woonhuis buiten werktijd bezig geweest met het mengen van stoffen om buskruit te maken. Hij wilde vuurwerk maken voor oudjaar. Tijdens het mengen zijn de stoffen ontploft en heeft de werknemer zwaar letsel aan zijn rechterpols en -hand opgelopen. Hierdoor is hij momenteel volledig arbeidsongeschikt. Op 16 december 2020 heeft de bedrijfsarts gerapporteerd dat moet worden verwacht dat het herstel een lange tijd zal duren. Dak Totaal Noord heeft naar aanleiding hiervan de loonbetaling per 29 december 2020 stopgezet.

Werknemer is van mening dat er geen valide grondslag is voor het stopzetten van de loonbetaling omdat geen sprake was van opzet gericht op het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid. Volgens werknemer is opzet gericht op de arbeidsongeschiktheid vereist op grond van artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder a BW. Werknemer is van mening dat het wettelijke minimum van 70% van het loon betaald dient te worden en hij wijst op de van toepassing zijnde cao Bouwbedrijf. De cao bevat geen regeling over de mogelijkheid van korting van de aanvulling van het loon tot 100% voor een geval zoals hier aan de orde is. Hierdoor maakt hij aanspraak op loondoorbetaling van 100% op basis van de geldende cao. Tot slot heeft Dak Totaal Noord volgens werknemer niet voldaan aan het onverwijldheidsvereiste van artikel 7:629 lid 7 BW om het loon stop te zetten.

Dak Totaal Noord stelt dat zij op grond van artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder a, BW en op grond van haar op die bepaling gebaseerde bedrijfsreglement terecht is overgegaan tot stopzetting van de loonbetaling. Zij meent dat werknemer met zijn handelen een bijzonder groot risico heeft genomen en kwalificeert dit als een vorm van voorwaardelijke opzet. Het bedrijfsreglement schrijft voor dat voor het stopzetten van de loonbetaling eerst het advies van de bedrijfsarts moet worden ingewonnen. Na dit advies heeft Dak Totaal Noord onverwijld het loon stopgezet.

Oordeel rechtbank

De rechtbank gaat als eerste in op het in artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder a BW genoemde ‘indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt’. Een werknemer verspeelt zijn aanspraak op loonbetaling indien de opzet is gericht op het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Werknemer heeft verklaard vuurwerk te willen maken en het is niet aannemelijk geworden dat er bij hem sprake was van opzet gericht op het verwonden van zijn hand. Er is dus niet voldaan aan dit vereiste om de werknemer zijn aanspraak op het loon te ontzeggen.

Daarnaast is volgens de rechtbank ook niet voldaan aan het onverwijldheidscriterium van artikel 7:629 lid 7 BW. Zodra bij de werkgever het vermoeden is gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen dat er een grond is om de loonbetaling te staken dient hij de werknemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Een bepaling in het bedrijfsreglement doet niet af aan de wettelijke vereisten.

De rechtbank komt tot het oordeel dat Dak Totaal Noord in beginsel het volledige loon verschuldigd is. Echter, is de kantonrechter van oordeel dat, gelet op de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, niet bij voorbaat valt uit te sluiten dat in een mogelijke bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de wettelijke 70% van het loon aangevuld dient te worden naar 100%.

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak laat zien dat er hoge eisen worden gesteld aan het stopzetten van het loon van een werknemer. Ook met het ondernemen van risicovolle activiteiten zoals het vervaardigen van vuurwerk is de opzet van werknemer gericht op het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid niet aangenomen. Daarbij dient het stopzetten van de loonbetaling onverwijld te plaats te vinden. Aanwijzingen in het bedrijfsreglement kunnen niet resulteren in een ruimere invulling van het onverwijldheidscriterium uit de wet.