In verband met het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ zullen werkgevers in 2022 aan de slag moeten met hun (template) overeenkomsten, beleid en informatievoorziening aan werknemers. Zo hanteren werkgevers nu vaak een verbod op nevenwerkzaamheden en studiekostenbedingen; dat kan met ingang van 1 augustus 2021 niet langer (zonder meer) vanwege voorgenoemd wetsvoorstel. In het voorstel wordt ook voorzien in een ruimere informatieplicht voor werkgevers en moeten zij ‘verplichte’ scholing kosteloos aanbieden.

Eerder signaleerden wij in ons blog dat per 1 augustus 2022 de EU-Richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moet zijn geïmplementeerd. Deze Richtlijn bevat minimumvereisten op het gebied van informatie over essentiële aspecten van de arbeidsrelatie.

Op 11 november 2021 is het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden verschenen. Er worden alleen wijzigingen voorgesteld die strikt noodzakelijk zijn om Nederlandse wetgeving in lijn met de EU-Richtlijn te brengen.

Wanneer het wetsvoorstel definitief wordt, zullen werkgevers actief aan de slag moeten met de wijzigingen die in het voorstel zijn opgenomen. De meest in het oog springende wijzigingen op een rij:

  • Uitbreiding informatieverplichting werkgever

Werkgevers zijn nu al wettelijk verplicht om werknemers schriftelijk te informeren over o.a. de functie, datum aanvang dienstverband en salaris. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers ook informatie verstrekken over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag. Deze verplichting gaat ook gelden voor reeds bestaande arbeidsovereenkomsten. Bestaande werknemers kunnen om ontbrekende informatie verzoeken. Met het oog op nieuw aan te nemen werknemers is het meest praktisch om de informatieverplichting te verwerken in bijv. een personeelsreglement.

  • Geen verbod op nevenwerkzaamheden

Thans zijn werkgevers vrij om af te spreken dat een werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten. Vanaf 1 augustus 2022 geldt dat een verbod op nevenwerkzaamheden – zonder objectieve rechtvaardigingsgrond – nietig is. De rechtvaardigingsgrond kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar dat kan ook achteraf worden gecommuniceerd. Dit betekent dat het uitgangspunt wordt dat een werknemer meerdere banen tegelijk mag hebben.

  • Kosteloos aanbieden verplichte scholing

Thans zijn werkgevers verplicht om werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor uitoefening van hun functie. Per 1 augustus 2022 moet ‘verplichte’ scholing bovendien kosteloos worden aangeboden. Waar mogelijk moet de werknemer de gelegenheid worden geboden de opleiding onder werktijd te volgen. Het gaat om scholing die verplicht is op grond van de wet of cao. Zowel nieuwe als bestaande studiekostenbedingen die in strijd hiermee zijn overeengekomen, zijn vanaf 1 augustus 2022 nietig. Het is van belang om hier als werkgever op te anticiperen door de beschikbare scholingsopties binnen de organisatie in kaart te brengen. Er dient oog te zijn voor ‘verplichte’ en ‘onverplichte’ scholing.

L&A adviseert en assisteert uiteraard graag bij vragen over dit wetsvoorstel, scholingsverplichting of nevenactiviteiten. Ook assisteren wij graag bij de vormgeving van beleid en templates in lijn met het wetsvoorstel.