Op 1 november jl. heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk de Tweede Kamer geadviseerd over het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Het wetsvoorstel zou werknemers meer vrijheid geven om te kiezen tussen werken op een werklocatie en thuiswerken. Het Adviescollege geeft onder meer aan het nut en de noodzaak van het voorstel niet in te zien en adviseert daarom de parlementaire behandeling niet voort te zetten. In deze bijdrage bespreken wij het advies.

Op 19 november 2020 is het wetsvoorstel betreffende de Wet werken waar je wilt ingediend. De Wet werken waar je wilt zou de Wet flexibel werken (Wfw) wijzigen. Een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek kan met deze wijziging alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet werknemers meer vrijheid geven in hoe zij de balans tussen het werken op een werklocatie en het werken thuis willen inrichten. Voor meer informatie over de Wet werken waar je wilt, raadpleegt u onze eerdere blog.

Inmiddels heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (het Adviescollege) de Tweede Kamer geadviseerd over het wetsvoorstel. Het Adviescollege ziet het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel niet in, omdat het niet duidelijk is wat precies het huidige probleem is bij verzoeken om aanpassing van de arbeidsplaats. De toelichting bij het wetsvoorstel maakt bovendien niet duidelijk wat de meerwaarde is van nieuwe wettelijke criteria boven op en naast de al bestaande wettelijke eisen en verplichtingen van de werkgever. De keuze voor wetgeving (en daarmee voor juridische instrumenten) sluit bovendien niet goed aan bij de werkelijkheid rondom hybride werken en de zorg voor een goede balans tussen thuiswerk en werk op een werklocatie.

Het is volgens het Adviescollege dan ook beter om werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek te laten gaan, zodat eventuele problemen rondom flexibel en hybride werken beter kunnen worden opgelost. Het Adviescollege adviseert daarom te kiezen voor een voorlichtingscampagne en andere beïnvloedingsinstrumenten dan wetgeving.

Het Adviescollege adviseert dan ook om de parlementaire behandeling niet voort te zetten.

De Tweede Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen. Het is, mede gezien het bovenstaande advies van het Adviescollege, niet zeker of de voorgestelde Wet werken waar je wilt ingevoerd zal gaan worden.

L&A Advocaten volgt de ontwikkeling over de Wet werken waar je wilt op de voet en houdt u als vanzelfsprekend op de hoogte.