Op 13 januari 2017 is een nieuw wetsvoorstel ingediend naar aanleiding van de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT). Uit de evaluatie van de WNT over de periode 2013-2015 is naar voren gekomen dat de wet doeltreffend is om bovenmatige bezoldigingen en vertrekregelingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan. Naar aanleiding van de wetsevaluatie is een ‘verbeteragenda’ gevolgd met maatregelen die nodig worden geacht om de WNT doelmatiger en doeltreffender te maken.

De belangrijkste aangekondigde maatregelen zijn:

Administratieve lastenverlichting

  • Vrijstelling van de publicatie-en meldplicht voor de (zeer) kleine semipublieke WNT instellingen.
  • Het algehele verbod op variabele beloning vervalt; variabele beloning blijft wel onderdeel van de bezoldiging en bij overschrijding van de toegestane norm als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd.
  • Geen dubbele verantwoordingsplicht meer op grond van de WNT en art. 2:383 BW.

Aanpassing normering ontslagvergoedingen

  • Ontslagvergoedingen die voortvloeien uit een niet algemeen verbindend verklaarde cao of collectief (met vakbonden) vastgesteld sociaal plan vallen ook buiten de werking van de WNT. Ontslagvergoedingen die voortvloeien uit een cao die alleen op topfunctionarissen van toepassing is, blijven genormeerd evenals vergoedingen op basis van een door de werkgever eenzijdig opgesteld sociaal plan of een sociaal plan dat is opgesteld met de ondernemingsraad.
  • Bezoldiging tijdens non-activiteit tijdens een van-werk-naar-werktraject dat voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, cao of collectieve regeling wordt niet beschouwd als een ontslaguitkering.

Monitoring

  • De algemene meldplicht wordt vervangen door een bevoegdheid van de betrokken vakministers om de digitale meldplicht voor de eigen sector vast te leggen. Overtredingen moeten ongewijzigd door de accountant worden gemeld aan de minister van BZK.

Tegengaan wetsontwijking

  • Anticumulatie bij vervulling van meerdere bestuursfuncties bij verschillende instellingen: de totale bezoldiging uit functies als topfunctionaris (bestuurder) bij verschillende WNT-instellingen wordt genormeerd tot het wettelijke bezoldigingsmaximum (tenzij individueel een hoger maximum geldt). Naleving van anticumulatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de topfunctionaris en de WNT instellingen waarbij de topfunctionaris een dienstverband heeft. Om te waarborgen dat de werkgever op de hoogte is van de dienstverbanden die de topfunctionaris heeft bij andere WNT instellingen, wordt een meldplicht opgenomen voor de topfunctionaris. De anti-cumulatie geldt niet voor functies als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan of topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
  • Aanscherping definitie van topfunctionaris door te bepalen dat de functionaris, die de positie van topfunctionaris langer dan 12 maanden heeft vervuld en na beëindiging van die functievervulling in dienst blijft bij de desbetreffende instelling of rechtspersoon, voor een periode van 4 jaar volledig genormeerd blijft; het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ komt te vervallen. Doel is te voorkomen dat topfunctionarissen door zich anders te positioneren binnen de organisatie – bijv. als adviseur – zich aan de normering van ontslagvergoeding en bezoldiging onttrekken. De medisch specialisten worden van deze aanscherping uitgezonderd voor zover het om hun werkzaamheden als medisch specialist gaat. De WNT is alleen van toepassing op de werkzaamheden die een medisch specialist uit hoofde van een bestuursfunctie bij de zorginstelling vervult.

Het wetsvoorstel voorziet verder in een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit WNT waarin de indexering van de maximale ontslaguitkering (€ 75.000,-) zal worden opgenomen. Het voorstel voorziet nadrukkelijk nog niet in een normering van de ontslagvergoeding op grond van de WNT en samenloop van de transitievergoeding.

Als overgangsrecht geldt het huidige WNT-overgangsrechtregime op grond waarvan bestaande bezoldigingsafspraken 4 jaar lang worden gerespecteerd en in 3 jaar moet worden afgebouwd.

Het streven van het kabinet is dat de Evaluatiewet in juli 2017 in werking treedt.

Voor meer informatie over de WNT: raadpleeg onze website www.LenAadvocaten.nl of neem contact op met onze WNT specialist: hanneke.klinckhamers@lenaadvocaten.nl