Wanneer werkgever en werknemer besluiten om een mediationtraject in te gaan, gebeurt dit op basis van vrijwilligheid én vertrouwelijkheid. Wat nu als één van de partijen in een (ontbindings)procedure de rechter op de hoogte wil stellen van de inhoud van dit traject? Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat geheimhouding alleen mag worden geschonden in zeer uitzonderlijke (nood)situaties. De mogelijkheid van baanverlies voor de werknemer valt hier niet onder.

Rechters hechten veel waarde aan mediation. Wij zien in de rechtspraak een duidelijke lijn waaruit blijkt dat kantonrechters een ontbindingsverzoek vaak afwijzen of een billijke vergoeding toekennen wanneer een werkgever voorbij gaat aan een voorstel van de werknemer tot mediation of een advies van de bedrijfsarts om mediation te doorlopen. Alleen al om die reden doet een werkgever er goed aan om mediation serieus te overwegen.

Het kan voorkomen dat één van de partijen de inhoud van het mediationtraject graag wil delen met de rechter, bijvoorbeeld in het kader van een ontbindingsprocedure. In deze uitspraak oordeelde de rechter echter dat een werknemer onverminderd gebonden blijft aan het geheimhoudingsbeding uit de mediationovereenkomst. Werknemer wilde in deze zaak graag dat de rechter juist en volledig werd voorgelicht over het handelen van haar werkgever, ook in het mediationtraject. De werknemer vond dat ‘verschillende personen dubbelrollen vervulden die niet met elkaar verenigbaar zijn’ en dat achter haar rug om informatie aan het UWV is vertrekt waarin zij had moeten worden gekend.

De rechter liet de geheimhoudingsverplichting echter in stand met als reden dat baanverlies ontheffing van deze verplichting niet kan rechtvaardigen. Deelnemers aan mediation moeten zich immers vrij tegenover elkaar kunnen bewegen. Het risico dat gedane uitlatingen hen in een later stadium voor de voeten kunnen worden geworpen, moet worden vermeden.

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak bevestigt de volgende drie zaken:

  • het geheimhoudingsbeding is een randvoorwaarde van mediation en een kernbepaling uit de mediationovereenkomst. Het is belangrijk dat de bepaling scherp wordt geformuleerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de overeenkomst van de Mediatorsfederatie Nederland/MfN-register;
  • er moet heel wat aan de hand zijn wil een deelnemer aan mediation kunnen worden ontheven van de geheimhoudingsverplichting. Voorop staat dat partijen zich vrijelijk naar elkaar kunnen uitlaten;
  • de mogelijkheid van baanverlies is niet voldoende voor ontheffing. Een urgente noodsituatie kan ontheffing wèl rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer mediation wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten. Of als mediation schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld bij kindermishandeling. Dit komt (gelukkig) niet vaak voor.

Heb je vragen over mediation of het mediationproces? Neem dan rechtstreeks contact op met onze MfN-mediator en advocaat Inge Slangen via 020- 7608810/06 1091 39 99 of Inge.Slangen@LenAadvocaten.nl

Bron
C/13/708644 KG ZA 21-854, 23 november 2021 (AR 2021-1499)