Zoals bekend geldt het afspiegelingsbeginsel om te bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt. In de zorg kan toepassing daarvan per bedrijfsvestiging tot een onredelijke uitkomst leiden, lees meer…

Per 1 januari 2015 wijzigt het Ontslagbesluit voor de werkgevers in de zorg. Zoals bekend geldt het afspiegelingsbeginsel om te bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt. In de zorg kan toepassing daarvan per bedrijfsvestiging tot een onredelijke uitkomst leiden, omdat afgespiegeld moet worden over werknemers met uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten. De wijziging houdt in dat instellingen en gemeenten bij het bepalen van de ontslagvolgorde niet meer hoeven uit te gaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever, maar van de gemeente waarbij de werkzaamheden komen te vervallen. Hiervoor wordt een bijlage C aan het Ontslagbesluit toegevoegd.

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Als sprake is van meerdere bedrijfsvestigingen van de werkgever binnen dezelfde gemeente, wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast op de werknemers die werkzaam zijn bij de afzonderlijke bedrijfsvestigingen.
  2. Voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg: daar waar een werkgever aannemelijk maakt, dat het bepalen van de ontslagvolgorde aan de hand van de werkzaamheden die binnen de afzonderlijke gemeenten komen te vervallen, niet in overeenstemming is met de wijze waarop de werkzaamheden in zijn organisatie zijn ingericht. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkzaamheden regionaal zijn georganiseerd en het werk van de werknemers zich uitstrekt over verschillende gemeenten. In dat geval kan het onwenselijk zijn om het afspiegelingsbeginsel per gemeente toe te passen. Bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel zal dan worden uitgegaan van de bedrijfsvestiging, zoals dat nu ook het geval is.

De wijziging is in beginsel alleen toepassing op ontslagaanvragen, ingediend na 1 januari 2015. Om te voorkomen echter dat een werkgever een vóór dat tijdstip ingediend verzoek, dat in overeenstemming is met de nieuwe regeling, opnieuw moet indienen wordt ook geregeld dat de wijziging kan worden toegepast op eerder ingediende ontslagaanvragen.