In 2020 adviseerde de SER dat drempels om aan de medezeggenschap deel te nemen moet worden verlaagd. Een wetsvoorstel waarbij (o.a.) de WOR wijzigt draagt daar aan bij:
1)Betere spreiding van het OR-werk: vaste commissies hoeven niet meer voor meer dan de helft uit OR-leden te bestaan;
2)De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort naar 3 maanden;
3)Uitzendkrachten bouwen al na 15 maanden medezeggenschapsrechten op.

NB: de Tweede Kamer heeft onlangs bepaald dat het wetsvoorstel pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet is, zodat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 niet zal worden gehaald.

De wijzigingen zijn gebaseerd op een SER-advies uit april 2020, genaamd ‘Bevorderen van deelname medewerkers aan OR’. In dat advies stond – kort gezegd – dat 1) OR-leden minder tijd kwijt moeten zijn aan hun OR-werk omdat dit een drempel vormt om zitting te nemen in de OR en 2) dat méér medewerkers eerder betrokken moeten worden bij de medezeggenschap. Met het wetsvoorstel wordt hier gehoor aan gegeven.

Spreiding OR-werk
Vaste commissies die door de OR kunnen worden ingesteld voor bepaalde terugkerende thema’s moeten momenteel voor meer dan de helft uit OR-leden bestaan. Na de wijziging (van art. 15 WOR) geldt dat vereiste niet meer, zodat het OR-werk kan worden gespreid over meer medewerkers binnen een organisatie.

Verkorte termijn actief en passief kiesrecht
Ook wordt het voor medewerkers mogelijk om éérder actief en passief kiesrecht (zie art. 6 WOR) te verwerven. De periode dat werknemers in dienst moeten zijn om voor de OR-verkiezing te mogen stemmen (actief kiesrecht) en zich voor de OR verkiesbaar mogen stellen (passief kiesrecht) wordt verkort naar 3 maanden. Momenteel is dat 6, respectievelijk 12 maanden.

Vergroten betrokkenheid flexkrachten
Daarnaast zullen uitzendkrachten al na 15 (i.p.v. 24) maanden medezeggenschapsrechten gaan opbouwen in de onderneming van de inlener en dus al na 18 (15 + 3) maanden mogen stemmen bij OR-verkiezingen en zich verkiesbaar mogen stellen. Dit vergroot de betrokkenheid van flexkrachten bij de medezeggenschap.

Voortgang
De demissionair minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Men verwacht dat het voorstel wordt aangenomen. De beoogde ingangsdatum was 1 januari 2022, maar de Tweede Kamer heeft op 14 september jl. bepaald dat het wetsvoorstel pas wordt behandeld als er een nieuw kabinet is.

Het is goed om deze ontwikkeling in de gaten te houden, zeker als er binnenkort (vanaf 2022) OR-verkiezingen moeten worden gehouden. Houd dan rekening met mogelijk gewijzigde kiestermijnen (actief en passief). Zorg er ook voor dat het OR-reglement hierop wordt aangepast.

Wij adviseren zowel ondernemingsraden als ondernemers regelmatig. Indien u hierover – of over andere medezeggenschapsrechtelijke kwesties – meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Frederique de Jong.