De start van 2019 brengt een aantal wijzigingen mee die relevant zijn voor organisaties die te maken hebben met de WNT in de sectoren overheid, zorg, woningcorporaties, culturele instellingen, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en zorgverzekeraars. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

 • Afkoop vakantiedagen: topfunctionarissen mogen voortaan bij het einde van het dienstverband maximaal vier weken niet-opgenomen vakantieverlof laten afkopen zonder gevolgen voor de bezoldiging. Het gaat om afkoop van:
  • de (boven)wettelijke vakantiedagen die in de voorafgaande 12 kalendermaanden zijn opgebouwd en niet opgenomen (ongeacht de reden) met een maximum van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week;
  • wettelijke (minimum) vakantiedagen die in de voorafgaande 12 kalendermaanden zijn opgebouwd en die na verstrijken van de vervaltermijn niet zijn vervallen omdat de topfunctionaris deze aantoonbaar redelijkerwijs niet heeft kunnen opnemen binnen die periode vanwege bijzondere omstandigheden (ziekte of aan werkgever toe te rekenen omstandigheden), waarvan ook de verjaringstermijn nog niet is verstreken.
 • Van een aantal bezoldigingscomponenten is verduidelijkt in hoeverre ze tot de bezoldiging moeten worden gerekend: VPL premie werkgever telt mee voor de bezoldiging (zie ons nieuwsbericht van 26 september 2018). Werkgeversbijdragen aan fondsen voor scholing en ontwikkeling en compensatie voor loonderving bij bedrijfsongeval en beroepsziekte worden niet gerekend tot de bezoldiging.
 • Sinds 1 januari 2018 geldt dat functionarissen ondanks het neerleggen van hun functie als topfunctionaris, voor een periode van 4 jaar als topfunctionaris blijven aangemerkt, indien:
  • de functie als topfunctionaris is ingegaan op of na 1 januari 2018, en
  • de functionaris heeft die functie als topfunctionaris voor een periode van ten minste 12 maanden vervuld, en
  • de functionaris vervult, na het neerleggen van zijn functie als topfunctionaris, bij dezelfde rechtspersoon een dienstverband anders dan een functie als topfunctionaris dat aanvangt binnen 12 maanden na beëindiging van de functie als topfunctionaris.
 • De algemene maximum bezoldigingsnorm voor 2019 is geïndexeerd en bedraagt EUR 194.000. De bezoldigingsmaxima voor de afzonderlijke sectoren woningcorporaties, zorg, onderwijs, cultuurfondsen, ontwikkelingssamenwerking en zorgverzekeraars zijn ook gewijzigd; zie Overzicht bezoldigingsmaxima op topinkomens.nl.