VPL premie is altijd bezoldiging in de zin van de WNT.

Aldus luidt het nieuwsbericht van het Ministerie BZK. Aanleiding is een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 augustus 2018 over een geschil tussen een woningcorporatie en een topfunctionaris. De kantonrechter oordeelt dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL (VPL: VUT/prepensioen / levensloopregeling) alleen bezoldiging is in de zin van de WNT als een topfunctionaris daadwerkelijk aanspraak maakt op het overgangsrecht. Volgens de kantonrechter is in de wetsgeschiedenis niet duidelijk dat de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL altijd tot bezoldiging in de zin van de WNT moet worden gerekend.

In 2005 is de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling ingevoerd om doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd te stimuleren. Volgens het overgangsrecht kunnen werknemers gecompenseerd worden voor het verlies van opgebouwde pensioenrechten (in de vorm van een overgangsregeling VUT/prepensioen, inkoop van voorwaardelijk pensioen of beiden).

Volgens BZK is het standpunt duidelijk dat de VPL premie altijd bezoldiging is in de zin van de WNT (dus ook als de topfunctionaris niet onder het overgangsrecht valt en geen voordeel heeft uit de afdracht van de werkgeverspremie). Daarvoor worden samengevat twee redenen genoemd:

  • ministers hebben geen aanspraak op overgangsrecht VPL, maar de VPL premie is wel onderdeel van het ministerssalaris; het ministersalaris is maatgevend voor het bezoldigingsmaximum van de WNT.
  • de werkgeverspremie voor overgangsrecht VPL wordt geheven op basis van solidariteit: of iemand wel of niet daadwerkelijk aanspraak heeft op het overgangsrecht wordt niet door de WNT bepaald en is geen gevolg van de WNT.

BZK kondigt aan dit te verduidelijken in de Uitvoeringsregeling WNT en het accountantsprotocol WNT. Doel is om dit per 1 januari 2019 te laten ingaan met terugwerkende kracht.

Tussentijdse indexering: bezoldigingsmaximum 2018 is € 189.000

De minister van BZK heeft besloten het WNT maximum voor 2018 met terugwerkende kracht te bepalen op € 189.000 inclusief pensioenbijdrage en belaste kostenvergoedingen (was € 187.000). Voor de sectoren zorg, onderwijs, woningbouwcorporaties, organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur en zorgverzekeraars gelden sectorale bezoldigingsmaxima.

Nieuw bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld op € 194.000

Het nieuwe algemene bezoldigingsmaximum voor 2019 is vastgesteld op € 194.000.

Meer over dit onderwerp? 

Hanneke Klinckhamers

T: +31 20 760 8813

E: hanneke.klinckhamers@lenaadvocaten.nl