Werknemers hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte. Dit geldt ook voor de periode dat zij vakantieverlof opnemen. Het Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat zieke werknemers tijdens vakantie recht hebben op 100% van hun gebruikelijke loon, óók als zij buiten hun vakantieperiode door ziekte slechts recht hebben op 70% van hun gebruikelijke loon.

Hof van Justitie van de Europese Unie, 9 december 2021, ECLI:EU:C:2021:987.

Op grond van artikel 7:629 BW heeft een zieke werknemer bij ziekte recht op doorbetaling van 70% van het loon. Veel werkgevers betalen hun zieke werknemers in het eerste ziektejaar 100% en in het tweede ziektejaar 70% van het loon. Artikel 7:639 BW bepaalt dat een werknemer tijdens vakantie zijn recht op loon behoudt. Wat de hoogte van dit loon tijdens die periode van vakantie dient te zijn is onlangs bepaald een uitspraak van het Hof van Justitie op 9 december jl.

Door de uitspraak van het Hof van Justitie is vast komen te staan dat een zieke werknemer dezelfde beloningsrechten heeft tijdens een periode van vakantie als wanneer hij niet ziek zou zijn. Aangezien een niet-zieke werknemer recht heeft op betaling van 100% van zijn loon tijdens vakantie, heeft de zieke werknemer – net als zijn niet-zieke collega – ook recht op 100% loon tijdens vakantie.